AKTUALITY - Německý jazyk

ERASMUS+ KA2

logoerasmus

ERASMUS+ projekt: FUTURE FOR THE PLANET, FUTURE FOR US


Naše škola získala grant pro realizaci projektu spolupráce škol Erasmus+ FUTURE FOR THE PLANET – FUTURE FOR US – Budoucnost pro planetu – budoucnost pro nás. V rámci projektu bude naše škola spolupracovat se speciálními školami v Německu, Polsku, Švédsku, Norsku, Rumunsku a na Kypru.


Projekt je plánován jako dvouletý: v prvním roce se budou žáci věnovat otázkám ochrany přírody pro budoucnost, ve druhém roce budou rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim umožní lépe se uplatnit po ukončení školní docházky (péče o zdraví, prevence šikany, závislostí a dalších sociálně patologických jevů, finanční gramotnost, volba povolání…).


Své poznatky a zkušenosti budou sdílet s žáky partnerských škol online i během projektových setkání a zlepšovat tak i své dovednosti v oblasti ICT a jazykové dovednosti.


Aktuality k tomuto projektu naleznete v této sekci školních internetových stránek, na facebooku školy
a na nástěnce ve vstupních prostorách.


 

ERASMUS+ KA1

logoerasmus

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 bude v naší škole realizován projekt Erasmus+ KA2 umožňující další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ABA (aplikovaná behaviorální analýza) terapie. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej již 15 let zaštiťuje tuto metodiku v Polsku a školí kvalifikované terapeuty. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují kurzy a stínování, budou šířit své zkušenosti na metodických setkáních pedagogických pracovníků a mentorovat své kolegy na svých pracovištích. Povedou také práci s rodiči, kteří se rozhodnout aplikovat principy této metodiky i při domácí práci s dítětem, a případnými dalšími zájemci.
Od projektu očekáváme rozšíření portfolia metod používaných na naší škole a další zkvalitnění práce s žáky s poruchou autistického spektra.

 


 

ERASMUS KA2

logo erasmus
                      logo ka2

Projekt CREATING PEACE

Ve spolupráci s partnerskými školami z minulého Comenius projektu se nám prodařilo získat v rámci Erasmus+ grant na  realizaci dalšího projektu spolupráce škol CREATING PEACE – Budování míru. Tento projekt je zaměřen rozvoj interpersonálních a intrapersonálních dovedností, jejichž nedostatek jsme spolu s partnery vyhodnotili jako jednou z největších překážek pro úspěšnou inkluzi našich žáků do mainstreamové společnosti. V prvním roce projektu se zaměříme zejména na rozvoj klíčových kompetencí jako čtení s porozuměním a kritické myšlení, rozvoj ICT dovedností atd. Budeme pracovat s tématy a materiály vztahujícími se ke třicetileté válce – fenoménu, který ve své době partnerské země  spojoval i rozděloval. V národních dějinách budeme vyhledávat příklady úspěšného řešení konfliktů či jejich předcházení. Ve druhém roce projektu budeme pracovat na vytváření portfolia terapeutických her pro rozvoj sociálních dovedností, sebepojetí, sebevědomí, práci s emocemi, … s významným zapojením žáků při výběru, ověřování a hodnocení  jednotlivých aktivit.

Stránky projektu:

www.eplus-creatingpeace.blogspot.cz

Mezinárodní projektové setkání - Francie 

Ve dnech 24.-28. listopadu 2014 se konala první mezinárodní schůzka nového Erasmus + KA2 projektu Creating Peace. Hostitelem byl nový partner, francouzská škola Ecole Lamourous, speciální škola pro děti v ústavní péči.

Kromě podrobné přípravy prvního ročníku nového projektu, projednání harmonogramu prací a návštěvy školy jsme měli možnost se seznámit s organizací péče o děti v ústavní péči ve Francii, jejich reintegrace do společnosti a možnostmi rozvoje jejich osobnosti, které Ecole Lamourous nabízí, zejména s projektem hipoterapie. V pojetí našich partnerů je hipoterapie rozšířena i o celkovou péči o koně ustájené v areálu školy. Tato aktivita je pro děti velmi uspokojující a motivující, vede je k odpovědnosti za jejich práci, rozvíjí všestranně jejich osobnost a pro vychovatele poskytuje mnoho příležitostí k individuální práci s dětmi.

FRANCIE

francie1   francie2
francie3   francie4

Mezinárodní projektové setkání – Česká republika


Ve dnech 9. – 13. 3. 2015 hostila naše škola druhé setkání našeho mezinárodního projektu. Našich 55 hostů z pěti evropských zemí jsme uvítali v Praze, kde jsme s vydali po stopách třicetileté války. Společně jsme navštívili Pražský hrad včetně kanceláře místodržitelů, ze které byli defenestrováni, a po stopách švédských vojsk jsme prošli přes Malou Stranu na Karlův most a pak dále historickým centrem Prahy. Další dny jsme pak v Ostravě navštívili jak místa typická pro náš region (hornické muzeum, systém opevnění v Darkovičkách, halda Ema, ostravská radnice, …), tak místa spjatá s Moravskými bratry a osobou Jana Amose Komenského, kterému jsme se v rámci projektových aktivit hodně věnovali (Fulnek, Suchdol nad Odrou). Kromě „seznamovacího“ projektového dne ve škole jsme si také užili projektový den s Janem Amosem přímo ve Fulneku.

ČESKÁ REPUBLIKA

ostrava1   ostrava2
ostrava3 ostrava4

Mezinárodní projektové setkání – Švédsko

Osmičlenná skupina z naší školy strávila týden od 2. do 9.5 ve Švédsku. První den jsme věnovali poznání Stockholmu – historického centra, Skansenu, ale i systému místní hromadné lodní dopravy. V pondělí jsme již spolu s týmy z ostatních škol navštívili muzeum Vasa, skrývající loď, která symbolizovala politické a vojenské ambice Švédska za třicetileté války. Po společném obědě ve Skansenu jsme se přepravili na skautskou základnu na ostrově Vassaro v Botnickém zálivu, kde pro nás bylo připraveno mnoho aktivit zaměřených zejména na spolupráci a komunikaci, většina z nich v krásné neporušené přírodě.   

 

 ŠVÉDSKO

sweden1   sweden4
sweden3  
sweden2

 

ERASMUS+ KA1

Erasmus+ KA1 projekt - Vzděláním k lepším podmínkám pro děti se speciálními potřebami

logo erasmus


Naše škola získala pro období  2014-2016 grant na realizaci Erasmus+ KA1 projektu Vzděláním k lepším podmínkám pro děti se speciálními potřebami.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školský sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Učitelé naší školy v daném období absolvují jak semináře a školení v zahraničí, zaměřené především na speciálně-pedagogické metody s důrazem na expresivní terapie (glottodrama, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, biblio-terapie), využití ICT ve výuce, na nácvik sociálních a komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra a další rozvoj aplikovaných pohybových aktivit, tak tzv. stínování (job-shadowing) na zahraničních institucích pracujících s obdobnou strukturou žáků.

Věříme, že zvýšené kompetence pracovníků školy a získané zkušenosti  implementované do školního vzdělávacího programu a výuky samotné povedou k dalšímu zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy.

 


 

ACES

     aces1logo         

                                           

Organizace ACES byla založena v roce 2006 nadací ERSTE Stiftung ve spolupráci s Interkulturním centrem (Vídeň, Rakousko). V roce 2009 se zapojil do partnerství Včelí DOM (Bratislava, Slovenská republika). Organizace ACES vytvořila síť škol a usiluje o posílení aktivní participace mladých lidí a učitelů prostřednictvím výměny a mezinárodní spolupráce.

alt

Od 30/09/13 do 04/10/13 se naše škola  účastnila setkání učitelů a žáků zapojených do projektu ACES. Setkání se uskutečnilo v Bukurešti (Rumunsko).

ACES nabízí příležitosti pro mladé lidi ze střední a jihovýchodní Evropy rozvíjet přátelství přes hranice a účastnit se aktivně mezinárodních školních projektů. Program podporuje vytvoření středoevropského sítě škol. Cílem je podporovat dialog a spolupráci mladých lidí a vytvořit udržitelnou síť sdílení znalostí, vzájemného učení a inovací. Účastníci patnácti partnerských zemí společně pracují na tématech společného zájmu a mohou rozvíjet nové pohledy na regionální a evropské úrovni. Tématem cyklu ACES  2013/14, je: "Já a ostatní: Objevování rozmanitosti kolem a ve mně." ACES je iniciativou nadace ERSTE Stiftung a je koordinován Interkulturního centra ve spolupráci s organizací:  Včelí DOM.

aces1   aces2

Ve školním roce 2013/2014 budou žáci 8.A, 8.B a 9.A naší školy spolupracovat s žáky naší partnerské školy ZŠ Sama Cambela ve Slovenské Lupči na ACES projektu – Life Throught Lenses – Život skrz čočku.

Cílem projektu je podpora inkluze dětí s handicapem, poznání kultury a životního stylu žáků s odlišným pozadím žijících v jiné zemi a rozvoj komunikačních dovedností a sebepojetí žáků.

Žáci se podílí na projektu:

-          Přípravou fotografií na daná témata

-          Účastí v diskuzích a sebepoznávacích aktivitách

-          Účastí na videokonferencích

-          Někteří navštíví partnerskou školu ve Slovenské Lupče / budou provázet naše hosty po Ostravě

Bližší informace o aktivitách a výstupy projektu naleznete na blogu projektu.

Témata projektových fotografií:

Září – To jsem já

Říjen – To je moje ráno

Listopad – To je moje škola

Prosinec – Moje Vánoce

Leden – Nudím se…

Únor – To je můj víkend

Březen – Tak vidím svou budoucnost


Life Through Lenses: We Are Different but We Are All Equal


Sedmiměsíční mezinárodní projekt Life Through Lenses – We Are Different But We Are All Equal byl uskutečněn ve spolupráci se Základní školou Samuela Cambela ve Slovenské Lupči . Cílem projektu byla podpora inkluze dětí s různým typem znevýhodnění, rozvoj vnímání osobní identity žáků a rozvoj transverzálních kompetencí: ICT dovedností a soft skills žáků. Sdílení fotografií na témata jim blízká a další projektové aktivity vedly žáky k přemýšlení nad tím, kým jsou, a porovnávání svých životních zkušeností se zkušenostmi spolužáků i žáků partnerské školy. Žáci si sami plánovali a organizovali projektové aktivity a učili se zacházet s novými ICT nástroji – učitelé fungovali pouze v roli poradců a mediátorů. Výběr z pořízených fotografií publikovali žáci na blogu projektu. V rámci projektu proběhly kromě pravidelných Skype konferencí i tři osobní setkání žáků. Projekt byl financován prostřednictvím grantu ACES.


PREZENTACI O PROJEKTU NALEZNETE ZDE:


 

Comenius

Obsah projektu Comenius:

Po dvou úspěšných mezinárodních projektech v rámci programu celoživotního učení Comenius jsme se rozhodli v souvislosti s projektem APA probíhajícím na škole další projekt Comenius úzce zaměřit na sportovní aktivity handicapovaných dětí a jejich inkluzi do mainstreamového prostředí a být jeho koordinátory. Z několika set evropských speciálních škol oslovených prostřednictvím platformy Etwinning vzešlo pět potenciálních partnerských škol z Německa, Francie, Polska, Švédska a Norska. Tři z nich se zúčastnily přípravné návštěvy, která se konala na naší škole 7. – 10. 2. 2012. Během této návštěvy byl projekt podrobněji rozpracován a byla připravena a podána společná žádost. Naši hosté měli také možnost seznámit se s naší školou a sportovními aktivitami, které jsou pro děti připravovány a zúčastnit se jednodenního lyžařského výcviku na monoski. Ostatní partneři se účastnili přípravné fáze prostřednictvím emailů a Skype konferencí. Společná žádost byla schválena a naše škola se pro následující dva školní roky stala koordinátorem projektu Comenius „Diversity and Inclusion in Sporting Activities“ – Diverzita a inkluze ve sportovních aktivitách, v rámci kterého budou moci žáci i učitelé nadále rozvíjet sportovní aktivity s důrazem na inkluzi a také se v průběhu mobilit seznámit s kulturou partnerských zemí, jejich systémem speciálního školství i organizací sportovních aktivit dětí se speciální vzdělávacími potřebami a také prezentovat své zkušenosti z této oblasti. Pro žáky představuje tento projekt jedinečnou příležitost vycestovat do zahraničí mimo klasické turistické destinace a využít v praxi oba cizí jazyky, které se ve škole učí. Zahajující schůzka projektu proběhla v listopadu 2012 v Balstě ve Švédsku, kde jsme se kromě plánování dalších aktivit mohli také seznámit s organizací vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve Švédsku. Další výjezd, tentokrát do Polska, bude už věnován přímo zimním sportům   a zúčastní se jej 10 žáků naší školy.


ŠVÉDSKO

V rámci nově schváleného projektu Comenius: Diverzita a inkluze ve sportovních aktivitách se skupina čtyř pedagogů naší školy ve dnech 13. – 17.  října 2012 zúčastnila zahajovacího setkání projektu v Balstě ve Švédsku. Kromě seznámení se s prací našeho partnera Aspen – jednotky pro děti s Aspergerovým syndromem, která je součástí základní školy v Balstě, jsme měli možnost navštívit také Fyrisskolan – střední odbornou školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Uppsale a Dotatek poskytující podporu dětem s dyslexií a tak lépe poznat systém práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Švédsku.Neméně významnou náplní setkání byla také společná práce na podrobném plánování projektových aktivit.

comen1   comen2
comen3 comen4
 
POLSKO

Ve dnech 21.-25. 1. 2012 jsme se v rámci projektu Comenius „Diversity and inclusion in sporting activities“ zúčastnili setkání partnerů v Rybniku v Polsku. Naše výprava byla největší – 10 dětí a 9 pedagogických pracovníků – partnerské školy ze vzdálenějšího Norska, Švédska, Německa, a Francie vyslaly menší skupinky. Kolegyně z hostitelské školy připravily bohatý nejen sportovní program: děti si užily bruslení, lyžování v různých horských střediscích, sáňkování, plavání, soutěže, diskotéku, kulečník, jízdu na saních tažených koňmi i výbornou polskou kuchyni…  Během aktivit měly (a využívaly) příležitost komunikovat s žáky z partnerských škol. Pro některé to byla první příležitost využít angličtinu v praxi. Dospělí měli možnost se seznámit s organizací speciálního školství v Polsku a v rozhovorech s učiteli z partnerských škol získali mnoho podnětů pro svou další práci.
Postřehy dětí (některé přeložené z cizích jazyků):
„Zamiloval jsem se.“
„Oni mluví anglicky jenom někdy.“ (o Švédech)
„Myslíte, že mi rozuměli, když jsem nadával?“
„Jsem si poprvé zkusil lyže.“
„Na saních jezdí hodně rychle, protože je hodně těžký.“
„Paní učitelko, takové obrovské koblihy!“
„Do trychtýřéééé!“
comen5   comen6

NĚMECKO

Projektového setkání zaměřeného na letní sporty v německém Osnabrücku se ve dnech 7-12. června 2013 zúčastnila skupina čtyř žáků a čtyř pedagogů. Děti měly příležitost si vyzkoušet mnoho sportů a sportovních aktivit: rafty, lezení, plavání, vodní lyže, lukostřelbu, geocaching a také řadu míčových her. Společné ubytování s dětmi z partnerských zemí jim umožnilo prohloubit již dříve navázané kontakty a navázat nové a pokusit se využít své znalosti cizích jazyků. Své zážitky naši žáci sdíleli na blogu projektu.  Seznámili jsme se také se systémem vzdělávání žáků se speciálními potřebami v Dolním Sasku, navštívili jsme  naši partnerskou školu (zařízení pro děti s poruchami chování), speciální základní školu a druhý stupeň základní školy, kde jsou integrováni žáci se specifickými poruchami učení s podporou speciálních pedagogů přímo v hodinách. Jako vždy proběhla také schůzka koordinátorů projektu.
comen7   comen8
comen9 comen10

FRANCIE

Další setkání v rámci Comenius projektu se konalo ve dnech 15.-20.9. 2013 ve francouzském Bordeaux. Hostitelem byla Ecole Saint-Gabriel,  běžná základní škola, v jejímž rámci funguje jednotka Capucine pro žáky s mentálním postižením. Program připravený partnerskou školou byl zaměřen nejen na sportovní aktivity (míčové hry, pohybové hry, zumba, jízda na koni…) a na seznámení se se specifiky francouzské péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i na poznání regionu Bordeaux – navštívili jsme vinice a záliv Arcachon s chovem ústřic. Většina dětí cestujících v rámci projektů se již z předchozích mobilit znala a přátelské vztahy mezi nimi se přes rozdílnost jazyka, kultury i typu handicapu nadále rozvíjely . Na schůzce koordinátorů byly projednávány organizační záležitosti .
comen11   comen12
comen13 comen14

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.