PROJEKTY ROK 2018 / 2019

1. Šablony, setkávání, spolupráce a čtení

vstiek


Naše škola úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je podpořena z Evropských strukturálních a investičních fondů, a podařilo se jí získat grant pro projekt Setkávání, spolupráce a čtení (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006375). Projekt je realizován ve školním roce 2017/18 a 2018/19.

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tandemové výuky a vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, tak posílení znalostí a dovedností žáků školy a opatření k prevenci školního neúspěchu.

 


 

2.

ERASMUS+ KA1

 

logoerasmus

 

Ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 bude v naší škole realizován projekt Erasmus+ KA2 umožňující další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ABA (aplikovaná behaviorální analýza) terapie. Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej již 15 let zaštiťuje tuto metodiku v Polsku a školí kvalifikované terapeuty. Pedagogičtí pracovníci, kteří absolvují kurzy a stínování, budou šířit své zkušenosti na metodických setkáních pedagogických pracovníků a mentorovat své kolegy na svých pracovištích. Povedou také práci s rodiči, kteří se rozhodnout aplikovat principy této metodiky i při domácí práci s dítětem, a případnými dalšími zájemci.
Od projektu očekáváme rozšíření portfolia metod používaných na naší škole a další zkvalitnění práce s žáky s poruchou autistického spektra.

  

3. 

ERASMUS+ KA2

logoerasmus

ERASMUS+ projekt: FUTURE FOR THE PLANET, FUTURE FOR US


Naše škola získala grant pro realizaci projektu spolupráce škol Erasmus+ FUTURE FOR THE PLANET – FUTURE FOR US – Budoucnost pro planetu – budoucnost pro nás. V rámci projektu bude naše škola spolupracovat se speciálními školami v Německu, Polsku, Švédsku, Norsku, Rumunsku a na Kypru.


Projekt je plánován jako dvouletý: v prvním roce se budou žáci věnovat otázkám ochrany přírody pro budoucnost, ve druhém roce budou rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jim umožní lépe se uplatnit po ukončení školní docházky (péče o zdraví, prevence šikany, závislostí a dalších sociálně patologických jevů, finanční gramotnost, volba povolání…).


Své poznatky a zkušenosti budou sdílet s žáky partnerských škol online i během projektových setkání a zlepšovat tak i své dovednosti v oblasti ICT a jazykové dovednosti.


Aktuality k tomuto projektu naleznete v této sekci školních internetových stránek, na facebooku školy
a na nástěnce ve vstupních prostorách.

Podrobnosti o projektových aktivitách probíhajících ve všech zapojených zemích můžete také sledovat na blogu projektu.

                                  blog

 

V týdnu od 12. do 16. 11. 2017 přivítala naše škola žáky a učitele z partnerských škol našeho Erasmus+ KA2 projektu FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US. Cílem tohoto setkání bylo seznámit se s různými typy krajiny a jejich specifiky, srovnat možnosti a tradice ochrany přírody v partnerských zemích a v neposlední řadě se seznámit s dětmi z partnerských zemí a navázat přátelské vztahy.

První den byl věnován poznávání mokřadů. Po vzájemném seznámení se jsme se společně prošli přírodní rezervací Rezavka a pozorovali rostliny a živočichy. Cestou zpět kolem řeky a svinovských tůní jsme nasbírali materiál na výplň tzv. hmyzích hotelů, které jsme pak ve škole společně vyrobili. Práce v jazykově smíšených skupinách přispěla k bližšímu seznámení dětí a prolomení zbytků ostychu před návštěvníky.

day1-collage

Druhý den jsme zahájili v ostravské ZOO, kde jsme měli objednaný vzdělávací program na téma Zvířata v ČR a jejich ochrana. Děti měly možnost srovnat to, co se dověděli, se svými znalostmi o fauně svých zemí, sáhnout si na preparáty i pomazlit se s živými zvířaty, která ZOO chová. Přes špatné počasí si užily i následující prohlídku ZOO. Odpoledne jsme strávili v areálu Dolní oblasti Vítkovic, který jsme si prošli, ujasnili si obsah pojmu brownfields a diskutovali o tom, jak se tato problematika řeší v partnerských zemích. Následně jsme navštívili expozici v U6, kterou si užili jak žáci bez ohledu na věk, tak učitelé.

day2-collage

Dopoledne třetího dne strávili naši hosté u nás ve škole. Poté, co jsme si společně prošli prezentace partnerských zemí formou Country in a box,  jsme se rozdělili - každá ze tříd 2. stupně naší školy měla na starost skupinu návštěvníků, pro kterou si připravila program a občerstvení. Strávení dopoledne v takto malé skupině bylo pro mnohé z dětí příjemným oddechem v polovině náročného týdne. Po obědě jsme navštívili Landek, seznámili se s fenoménem hald a způsobem, jak těžba uhlí proměňuje krajinu. Navštívili jsme také expozici báňského záchranářství a sfárali do dolu.

day3-collage

Čtvrtý den jsme se vydali mimo Ostravu. Lanovkou z Trojanovic jsme se dostali na Pustevny, kde si děti užily první sníh - pro některé první tuto zimu, pro jiné první v jejich životě. Prošli jsme se k soše Radegasta a pokochali se výhledy do kraje. Odpoledne jsme strávili ve Štramberku - navštívili jsme jak Trúbu, tak kopec Kotouč s jeskyní Šipkou. Výšlap na kopec i prohlídka jeskyně proběhly vzhledem k brzkému stmívání již za tmy, pouze za světla baterek a mobilů a byla nejdobrodružnější aktivitou celého pobytu.

day4-collagePoslední den jsme opět vyrazili mimo Ostravu, ale opačným směrem: navštívili jsme komplex opevnění z první republiky v Hlučíně-Darkovičkách. Po po diskuzi na téma, jak válka či přípravy na ni ovlivňují a proměňují krajinu, jsme si prohlédli jak interiér pevnosti a seznámili se s jejím fungováním, tak v okolí vystavenou vojenskou techniku. Pak jsme se přesunuli do Kravař, kde jsme zakončili společný týden pobytem v místním akvaparku.

p1013104-collage


 Čistíme rybník, pomáháme přírodě 

Využili jsme jednoho z posledních mrazivých dní a vyzbrojeni pytli a pracovními rukavicemi jsme se vypravili k rybníku u školy. Vybrali jsme nejen odpad ze dna rybníka, ale také z rákosí, keřů a prostoru okolo. Trochu jsme vymrzli a trochu se zmazali, ale doufáme, že se budeme moci alspoň nějaký čas těšit z kousku čisté přírody.

Akce proběhla v rámci projektu Erasmus+ KA2 FUTURE FOR THE PLANET - FUTURE FOR US

e1 ka2 rybnk kol


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.