Projekty 2019/20

1. Projekt VÝUKOVÁ ZAHRADA PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI

 

veolia

 

  

Termín realizace: září 2019 - květen 2020

Výše dotace Nadačního fondu Veolia: 14 000,-Kč

CÍL PROJEKTU:

Díky Ing. Tomáši Heřmanovi a Nadačnímu fondu Veolia jsme získali finanční prostředky na vybudování relaxační a výukové zahrady pro handicapované děti na pozemku elokovaného pracoviště ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p.o. na ul. K. Pokorného 1742. Pozemek na tomto odloučeném pracovišti, který v odpoledních hodinách Sdružení – BES z.s. využívá od července 2015, byl uklizen, zbaven přerostlých náletových rostlin a připraven k dalšímu využití. Na jeho části by měla vzniknout  zahrada.

 


 

Nový projekt, podpořený finančním příspěvkem z Minigrantu Veolia, se zaměřuje na zbudování zahradní miniučebny pro děti s poruchami autistického spektra. Tyto děti ulpívají na zdánlivých maličkostech jako je speciálně upravený pracovní prostor, struktura pracovního místa, použitý materiál a stereotypizace ve všech oblastech života. Právě z tohoto důvodu jsem se, po konzultaci s odborníky na diagnózu klientů s PAS, rozhodl vytvořit pro tyto postižené děti bezpečný prostor. Základní body projektu:

 


• vybudování zahradní miniučebny, která sestává ze 3ks betonových lavic a 1ks betonového stolu s plastovými latěmi, pro dlouhou
životnost a snadnou údržbu

 


• zbudování živého plotu z habrů pro imitování bezpečného prostoru dětí s PAS, oddělení od okolního rušného světa, pro zachování
repetitivních vzorců chování, zájmů a aktivit těchto dětí

 


• nákup materiálu pro zbudování venkovních betonových truhlíků k osázení užitkovými či okrasnými rostlinami, zbudování ptačích
obydlí, krmítek pro možnost pozorování ptáků v jejich přirozeném prostředí (beton, dřevěné desky, latě, kamínky apod.)

 


• nákup nářadí (konve, kopačky, hrábě, kbelíky, lopaty apod.)

 


• zbudování hmyzího hotelu, který má za úkol přilákat různé hmyzí představitele a živočichy do zahrady a poskytnout tak možnost
dětem studovat tvory v jejich přirozeném prostředí. Konstrukci plánujeme vytvořit bytelným dřevěným rámem, chráněným před deštěm stříškou a vyplněn bude vhodnými přírodními materiály.

 2.  Podpora volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s.

Termín realizace: leden - prosinec 2019

Výše dotace MSK: 60 000,-Kč

Spoluúčast Sdružení - BES, z.s.: 10 000,-Kč

                                    logo-msk


Projekt podpoří neformální vzdělávání a volnočasové aktivity handicapovaných dětí  v kroužcích. Dotace bude použita 

na nákup materiálu pro chod aktivit a na doplnění materiálně-technického zázemí pro tvorbu v kroužcích.

Cílem projektu je zkvalitnění volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s., snaha o zajištění pravidelné činnosti handicapovaných dětí 

se specifickými vzdělávacími potřebami, smysluplné trávení jejich volného času tak, aby byly děti schopné odolávat negativním 

vlivům společnosti a touto dlouhodobou činností napomáhat zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji neformálního vzdělávání v organizaci 

ZŠ a MŠ Ostrava -Poruba, které by mělo zároveň doplňovat a navazovat na formální vzdělávání žáků. Za pomocí klíčových aktivit 

projektu chceme realizovat nové cesty v neformálním vzdělávání dětí s kombinovaným charakterem postižení a snahou by mělo být 

rovněž zajistit rodinám těchto dětí oddechový čas, nutný pro jejich psychickou, ale i fyzickou kondici. 

Sdružení-BES, z.s. nabízí dětem výběr z těchto volnočasových aktivit:

  • Hudební kroužek
  • Výtvarný kroužek
  • Fotografický kroužek
  • Sportovní kroužek
  • Taneční kroužek
  • Teraristický kroužek 
  • Novinářský kroužek
  • Kreativní kroužek
  • Kroužek lezení 
  • Kulinář 

Většina kroužků je v současné době provozována s frekvencí dvakrát do měsíce našimi dobrovolníky a to bezúplatně. 

Cílem projektu je nákup materiálních potřeb nutných

k provozování volnočasových aktivit. Celý projekt bude průběžně medializován prostřednictvím webových stránek sdružení (školy),

bude vyrobena informační nástěnka, výstupem celoroční práce s postiženými dětmi budou elektronická portfolia vytvořená dětmi, 

která budou mapovat jejich činnost v kroužcích a dotazníkové šetření pro rodiče dětí.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

• Všechny kroužky (hudební, výtvarný, fotografický, sportovní, taneční, novinářský, teraristický, kreativní, lezecký a kulinář) budou v kalendářním roce 2019 realizovány s četností 2hodiny měsíčně. 

• Nákup materiálu pro provoz kroužků je plánován na období červen – listopad 2019. 

• V listopadu 2019 plánujeme vydat pro rodiče a děti kuchařku Kulináře. 

• V listopadu 2019 budou připravena elektronická portfolia dětí, která mapují práci a činnost v kroužcích, na jejichž tvorbě se budou přímo podílet děti a elektronicky budou zaslány na email zákonných zástupců dětí s logem MSK. 

• V prosinci 2019 je plánováno vystoupení hudebního a tanečního kroužku pro rodiče a prezentace výrobků handicapovaných dětí kreativního a výtvarného kroužku. 

• V prosinci 2019 bude provedeno dotazníkové šetření spokojenosti rodičů s průběhem realizace projektu a činnosti v kroužcích. 

• Celý průběh projektu bude průběžně zveřejňován na webových stránkách sdružení a školy, v prostorách sdružení a školy bude umístěna informační nástěnka o průběhu realizace projektu.


 

3. Dramatický kroužek handicapovaných dětí

logo ceps

Termín realizace: červen 2019 - prosinec 2019

Výše finančního daru společnosti ČEPS a.s.: 74 580,-Kč

Spoluúčast Sdružení-BES, z.s. : 3 000,-Kč

Cíl a stručný obsah projektu:

Naše sdružení hodlá v měsíci říjnu 2019 uspořádat divadelní soutěž handicapovaných dětí s názvem ,,DUHOVÁ přehlídka talentů aneb každý jsme originál!“ Cílem projektu bylo tedy zajistit finanční prostředky pro ozvučení divadelní přehlídky. Akci plánujeme jako podzimní každoroční setkávání handicapované mládeže.

Oslovili jsme emailem celou řadu neziskových organizací a základních škol, které se zabývají výchovou a vzděláváním tělesně i mentálně handicapovaných dětí, volnočasovými aktivitami těchto dětí, a tyto organizace projevily zájem se akce účastnit.

Plánujeme realizovat talentovou soutěž pro handicapované žáky základních škol, jejichž postižení je pro ně značně omezující a v mnoha případech stigmatizující, ale přesto mají chuť ukázat svůj talent a naučit se něco nového od svých vrstevníků z jiných škol či organizací. V rámci přehlídky budou mít možnost vystoupit divadelní skupiny i jednotlivci s předem připraveným programem, a to pěveckým, tanečním, recitačním či divadelním.

Sdružení – BES, z.s. realizaci přehlídky zajistí a současně si Dramatický kroužek sdružení připraví divadelní představení. Akci plánujeme uskutečnit v Domově Slunečnice Ostrava, p.o. na adrese Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava-Poruba, kde se nachází velký společenský sál s podiem, zázemí bezbariérových toalet a šaten i dostatečná parkovací plocha pro handicapované účastníky přehlídky. Domov Slunečnice rovněž disponuje audiovizuální technikou k zapůjčení. Plánujeme dvoudenní pronájem prostor (první den zúčastněné organizace, školy a sdružení připraví zázemí a techniku, nezbytnou pro svá vystoupení; druhý den proběhne samotná soutěž a přehlídka). Akce bude otevřena veřejnosti, rodinným příslušníkům, přátelům i spolužákům účinkujících dětí.

Divadelní přehlídku posoudí pětičlenná komise, složená z dobrovolníků Sdružení – BES, první tři místa budou oceněna speciální věcnou cenou, všichni ostatní zúčastnění obdrží drobné upomínkové předměty, vše opatřeno logem společnosti ČEPS. Dále připravíme pro všechny účastníky upomínkové reklamní placky se spínacími špendlíky, taktéž s logem společnosti ČEPS.

Z celé akce bude pořízen VIDEOZÁZNAM, který bude v souladu s GDPR prezentován na webových stránkách sdružení a školy www.specialniskola.cz spolu s popisem celé přehlídky, všichni účastníci i diváci divadelní přehlídky rovněž obdrží informační brožuru. Tato brožura bude v tištěné podobě připravena dobrovolníky sdružení – BES a bude obsahovat základní informace o akci a rovněž informace o finanční podpoře společnosti ČEPS. Na divadelní přehlídce budou prezentována loga společnosti ČEPS, které vyrobí naše postižené děti v rámci výtvarného a kreativního kroužku na papírový karton, textilie. V budově školy a Sdružení – BES, z.s. bude umístěna informační nástěnka s logem společnosti ČEPS a podrobnými informacemi o realizaci projektu.


 Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.