Projekty 2019/20

1. Projekt VÝUKOVÁ ZAHRADA PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI

 

veolia

 

  

Termín realizace: září 2019 - květen 2020

Výše dotace Nadačního fondu Veolia: 14 000,-Kč

CÍL PROJEKTU:

Díky Ing. Tomáši Heřmanovi a Nadačnímu fondu Veolia jsme získali finanční prostředky na vybudování relaxační a výukové zahrady pro handicapované děti na pozemku elokovaného pracoviště ZŠ a MŠ Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p.o. na ul. K. Pokorného 1742. Pozemek na tomto odloučeném pracovišti, který v odpoledních hodinách Sdružení – BES z.s. využívá od července 2015, byl uklizen, zbaven přerostlých náletových rostlin a připraven k dalšímu využití. Na jeho části by měla vzniknout  zahrada.

 

Nový projekt, podpořený finančním příspěvkem z Minigrantu Veolia, se zaměřuje na zbudování zahradní miniučebny pro děti s poruchami autistického spektra. Tyto děti ulpívají na zdánlivých maličkostech jako je speciálně upravený pracovní prostor, struktura pracovního místa, použitý materiál a stereotypizace ve všech oblastech života. Právě z tohoto důvodu jsem se, po konzultaci s odborníky na diagnózu klientů s PAS, rozhodl vytvořit pro tyto postižené děti bezpečný prostor. Základní body projektu:

 

• vybudování zahradní miniučebny, která sestává ze 3ks betonových lavic a 1ks betonového stolu s plastovými latěmi, pro dlouhou životnost a snadnou údržbu

 

• zbudování živého plotu z habrů pro imitování bezpečného prostoru dětí s PAS, oddělení od okolního rušného světa, pro zachování repetitivních vzorců chování, zájmů a aktivit těchto dětí

 

• nákup materiálu pro zbudování venkovních betonových truhlíků k osázení užitkovými či okrasnými rostlinami, zbudování ptačích obydlí, krmítek pro možnost pozorování ptáků v jejich přirozeném prostředí (beton, dřevěné desky, latě, kamínky apod.)

 

• nákup nářadí (konve, kopačky, hrábě, kbelíky, lopaty apod.)

 

• zbudování hmyzího hotelu, který má za úkol přilákat různé hmyzí představitele a živočichy do zahrady a poskytnout tak možnostdětem studovat tvory v jejich přirozeném prostředí. Konstrukci plánujeme vytvořit bytelným dřevěným rámem, chráněným před deštěm stříškou a vyplněn bude vhodnými přírodními materiály.

 2.  Podpora volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s.

Termín realizace: leden - prosinec 2019

Výše dotace MSK: 60 000,-Kč

Spoluúčast Sdružení - BES, z.s.: 10 000,-Kč

                                    logo-msk


Projekt podpoří neformální vzdělávání a volnočasové aktivity handicapovaných dětí  v kroužcích. Dotace bude použita 

na nákup materiálu pro chod aktivit a na doplnění materiálně-technického zázemí pro tvorbu v kroužcích.

Cílem projektu je zkvalitnění volnočasových aktivit Sdružení-BES, z.s., snaha o zajištění pravidelné činnosti handicapovaných dětí 

se specifickými vzdělávacími potřebami, smysluplné trávení jejich volného času tak, aby byly děti schopné odolávat negativním 

vlivům společnosti a touto dlouhodobou činností napomáhat zkvalitňování, rozšiřování a rozvoji neformálního vzdělávání v organizaci 

ZŠ a MŠ Ostrava -Poruba, které by mělo zároveň doplňovat a navazovat na formální vzdělávání žáků. Za pomocí klíčových aktivit 

projektu chceme realizovat nové cesty v neformálním vzdělávání dětí s kombinovaným charakterem postižení a snahou by mělo být 

rovněž zajistit rodinám těchto dětí oddechový čas, nutný pro jejich psychickou, ale i fyzickou kondici. 

Sdružení-BES, z.s. nabízí dětem výběr z těchto volnočasových aktivit:

  • Hudební kroužek
  • Výtvarný kroužek
  • Fotografický kroužek
  • Sportovní kroužek
  • Taneční kroužek
  • Teraristický kroužek 
  • Novinářský kroužek
  • Kreativní kroužek
  • Kroužek lezení 
  • Kulinář 

Většina kroužků je v současné době provozována s frekvencí dvakrát do měsíce našimi dobrovolníky a to bezúplatně. 

Cílem projektu je nákup materiálních potřeb nutných

k provozování volnočasových aktivit. Celý projekt bude průběžně medializován prostřednictvím webových stránek sdružení (školy),

bude vyrobena informační nástěnka, výstupem celoroční práce s postiženými dětmi budou elektronická portfolia vytvořená dětmi, 

která budou mapovat jejich činnost v kroužcích a dotazníkové šetření pro rodiče dětí.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

• Všechny kroužky (hudební, výtvarný, fotografický, sportovní, taneční, novinářský, teraristický, kreativní, lezecký a kulinář) budou v kalendářním roce 2019 realizovány s četností 2hodiny měsíčně. 

• Nákup materiálu pro provoz kroužků je plánován na období červen – listopad 2019. 

• V listopadu 2019 plánujeme vydat pro rodiče a děti kuchařku Kulináře. 

• V listopadu 2019 budou připravena elektronická portfolia dětí, která mapují práci a činnost v kroužcích, na jejichž tvorbě se budou přímo podílet děti a elektronicky budou zaslány na email zákonných zástupců dětí s logem MSK. 

• V prosinci 2019 je plánováno vystoupení hudebního a tanečního kroužku pro rodiče a prezentace výrobků handicapovaných dětí kreativního a výtvarného kroužku. 

• V prosinci 2019 bude provedeno dotazníkové šetření spokojenosti rodičů s průběhem realizace projektu a činnosti v kroužcích. 

• Celý průběh projektu bude průběžně zveřejňován na webových stránkách sdružení a školy, v prostorách sdružení a školy bude umístěna informační nástěnka o průběhu realizace projektu.

FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU:

Dramatický kroužek opět v plném proudu

I letos je realizován v rámci volnočasových aktivit Dramatický kroužek. Po mírném začátku roku, kdy jsme se v kroužku zaměřovali na dramatické inscenace, hry se slovy a rozvíjení pohybově- dramatických činností, se opět vracíme k nácviku divadelní hry. V prosinci nás totiž společně čeká divadelní přehlídka, kde naposledy zahrajeme naši pohádkovou inscenaci SHREK VE ŠKOLE


kaca1   kaca2
kaca3   kaca4


Hudební kroužek s prvky muzikoterapie

I v letošním roce 2019/2020 se pravidelně schází parta nadšených dětí, které ze všeho nejvíce baví hraní na hudební nástroje... A jak nám to šlo?

bubny   bubny2
bubny3 bubny4

 


 

Kulinář v roce 2019-20

I letos si rádi uvaříme dobré jídla v oblíbeném kroužku Kulinář. Děti se zábavnou formou učí připravit jednoduché pokrmy studené i teplé kuchyně a své výrobky si také hned snědí................

foto111   foto444
fotto2 fotto333

 

 KREATIVNÍ KROUŽEK

V kroužku navazujeme na výuku Výtvarné výchovy a Pracovních činností a využíváme prvky ergoterapie. Podílíme se také na přípravě upomínkových předmětů pro potřeby sdružení BES a školy a organizujeme společná výnoční a velikonoční tvoření s rodiči.

collage


Výtvarný kroužek s prvky arteterapie

Výtvarný kroužek je pro děti, které mají zájem o výtvarnou činnost v širším rozsahu než je v osnovách školy. S dětmi se věnujeme nejen tvorbě s přírodními materiály, jako jsou sklo, keramika, hedvábí, dřevo aj. Ale také na prohlubování dovedností při malbě, kresbě, grafice či pastelu.

Výsledkem našeho snažení jsou malá umělecká díla, která slouží pro výzdobu školy a propagaci naší školy v rámci projektů.

vv1   vv2
vv3 vv4


LEZENÍ

Lezení je jednou z nejoblíbenějších činností našich dětí. Nejdříve si nazujeme lezečky, potom si navlečeme sedáky. Dospěláci nás zajistili lany. A můžeme začít. Ti, co se nebáli, šli na těžší stěnu, všichni se moc snažili vylézt až na vrchol stěny. Ti, kteří zrovna nelezli, povzbuzovali lezoucí kamarády.  

1.1   1.2

1.3  


1.4


Pozvánka na akci:

pehldka

Divadelní přehlídka talentů aneb každý jsme originál!!!

dp1   dp2   dp3

V pátek 13.12.2019 se v komunitním centru Všichni spolu uskutečnila dlouho očekávaná divadelní přehlídka, na které vystoupili žáci několika základních škol včetně té naší. Na programu kromě divadelních představení nechyběla ani recitace básní a zpívání koled v předvánočním čase. Pro všechny účastníky bylo nachystané občerstvení a drobné odměny. 
Děkujeme tímto společnosti ČEPS a.s. a Moravskoslezkému kraji za možnost tuto akci zorganizovat. 

dp4   dp5   dp6
dp7 dp8 dp9

Informační brožura ve formátu pdf k tisku: ZDE

Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

VIDEOZÁZNAM Z AKCE VE ZKRÁCENÉ PROMO VERZI NALEZNETE: ZDE

video

 

3. Dramatický kroužek handicapovaných dětí

logo ceps

Termín realizace: červen 2019 - prosinec 2019

Výše finančního daru společnosti ČEPS a.s.: 74 580,-Kč

Spoluúčast Sdružení-BES, z.s. : 3 000,-Kč

Cíl a stručný obsah projektu:

Naše sdružení hodlá v měsíci říjnu 2019 uspořádat divadelní soutěž handicapovaných dětí s názvem ,,DUHOVÁ přehlídka talentů aneb každý jsme originál!“ Cílem projektu bylo tedy zajistit finanční prostředky pro ozvučení divadelní přehlídky. Akci plánujeme jako podzimní každoroční setkávání handicapované mládeže.

Oslovili jsme emailem celou řadu neziskových organizací a základních škol, které se zabývají výchovou a vzděláváním tělesně i mentálně handicapovaných dětí, volnočasovými aktivitami těchto dětí, a tyto organizace projevily zájem se akce účastnit.

Plánujeme realizovat talentovou soutěž pro handicapované žáky základních škol, jejichž postižení je pro ně značně omezující a v mnoha případech stigmatizující, ale přesto mají chuť ukázat svůj talent a naučit se něco nového od svých vrstevníků z jiných škol či organizací. V rámci přehlídky budou mít možnost vystoupit divadelní skupiny i jednotlivci s předem připraveným programem, a to pěveckým, tanečním, recitačním či divadelním.

Sdružení – BES, z.s. realizaci přehlídky zajistí a současně si Dramatický kroužek sdružení připraví divadelní představení. Akci plánujeme uskutečnit v Komunitním centru Všichni spolu na adrese Pokorného 447/52, 708 00 Ostrava-Poruba, kde se nachází velký společenský sál s podiem, zázemí bezbariérových toalet a šaten i dostatečná parkovací plocha pro handicapované účastníky přehlídky. Akce bude otevřena veřejnosti, rodinným příslušníkům, přátelům i spolužákům účinkujících dětí.

Divadelní přehlídku posoudí pětičlenná komise, složená z dobrovolníků Sdružení – BES, první tři místa budou oceněna speciální věcnou cenou, všichni ostatní zúčastnění obdrží drobné upomínkové předměty, vše opatřeno logem společnosti ČEPS. Dále připravíme pro všechny účastníky upomínkové reklamní placky se spínacími špendlíky, taktéž s logem společnosti ČEPS.

Z celé akce bude pořízen VIDEOZÁZNAM, který bude v souladu s GDPR prezentován na webových stránkách sdružení a školy www.specialniskola.cz spolu s popisem celé přehlídky, všichni účastníci i diváci divadelní přehlídky rovněž obdrží informační brožuru. Tato brožura bude v tištěné podobě připravena dobrovolníky sdružení – BES a bude obsahovat základní informace o akci a rovněž informace o finanční podpoře společnosti ČEPS. Na divadelní přehlídce budou prezentována loga společnosti ČEPS, které vyrobí naše postižené děti v rámci výtvarného a kreativního kroužku na papírový karton, textilie. V budově školy a Sdružení – BES, z.s. bude umístěna informační nástěnka s logem společnosti ČEPS a podrobnými informacemi o realizaci projektu.

FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU:

Dramatický kroužek opět v plném proudu

I letos je realizován v rámci volnočasových aktivit Dramatický kroužek. Po mírném začátku roku, kdy jsme se v kroužku zaměřovali na dramatické inscenace, hry se slovy a rozvíjení pohybově- dramatických činností, se opět vracíme k nácviku divadelní hry. V prosinci nás totiž společně čeká divadelní přehlídka, kde naposledy zahrajeme naši pohádkovou inscenaci SHREK VE ŠKOLE


kaca1   kaca2
kaca3   kaca4


  

Pozvánka na akci:

pehldka

Divadelní přehlídka talentů aneb každý jsme originál!!!

dp1   dp2   dp3

V pátek 13.12.2019 se v komunitním centru Všichni spolu uskutečnila dlouho očekávaná divadelní přehlídka, na které vystoupili žáci několika základních škol včetně té naší. Na programu kromě divadelních představení nechyběla ani recitace básní a zpívání koled v předvánočním čase. Pro všechny účastníky bylo nachystané občerstvení a drobné odměny. 
Děkujeme tímto společnosti ČEPS a.s. a Moravskoslezkému kraji za možnost tuto akci zorganizovat. 

dp4   dp5   dp6
dp7 dp8 dp9

Informační brožura ve formátu pdf k tisku: ZDE

Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkaze: ZDE

VIDEOZÁZNAM Z AKCE VE ZKRÁCENÉ PROMO VERZI NALEZNETE: ZDE

video


 


 

 Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.