Matematika

Charakteristika předmětu Matematika

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast matematika a její aplikace prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku. Je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Rozvijí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť‘, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě, umožňuje získávat matematickou gramotnost a logické myšlení a tím vytváří předpoklady pro další možné úspěšné studium. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů.

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

1/ Číslo a proměnná

2/ Závislosti, vztahy a práce s daty

3/ Geometrie v rovině a v prostoru

4/ Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Tyto okruhy jsou zapracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět matematika je vyučován v 1. – 5. ročníku. V matematice byly využity 4 disponibilní hodiny. ZŠ – ročník počet hodin ZŠ LMP – ročník počet hodin

1. ročník 5 hodin 1. ročník 4 hodin

2. ročník 5 hodin 2. ročník 5 hodin

3. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin

4. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin

5. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin

6. ročník 4 hodiny 6. ročník 6 hodin

7. ročník 4 hodiny 7. ročník 5 hodin

8. ročník 4 hodiny 8. ročník 5 hodin

9. ročník 4 hodiny 9. ročník 6 hodin

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- vybírá úlohy, které vedou k využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro řešení úloh

- zadává vícekrokových úloh, které vedou k plánování, diskusi a zdůvodňování

- vede žáky k používání a přiřazování pojmů a symbolů

- vede žáky k hledání, vysvětlování a nápravě chyb

- využívá práci s textem a dohlíží na čtení textu s porozuměním

- uplatňuje metody kritického myšlení

Kompetence k řešení problému

Učitel:

- uplatňuje zadávání problémových úloh, modelových situací vedoucích k hledání vlastního úsudku a odhadu

- podporuje hledání podstaty problému / analýza/, hledání příčin, logiky, dávání věcí do souvislosti / syntéza /

- vede žáky k objevování různých variant řešení

- podporuje hledání a nápravy chyb, ověřování si správnosti výsledku

- uplatňuje kladení cílených otázek, odpovědi na zadané otázky, diskusi

Kompetence komunikativní

Učitel:

- podporuje vyjadřování a formulace myšlenek a názorů v logickém sledu, stručné a jasné vyjadřování

- vede žáky k obhajobě vlastního (žákova) názoru na základě věcných argumentů

- uplatňuje aktivity vedoucí k porozumění různým typům textu

- vede k tvorbě a formulaci vlastních úloh

- podporuje stručné a jasné zdůvodňování žákova tvrzení a vysvětlování postupu či hledání chyb

- uplatňuje kooperativní metody a metody kritického myšlení

4. Kompetence sociální a personální

Učitel:

- uplatňuje takové aktivity, které vedou k simulaci životních situací

- vede žáky k uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu

- vede žáky k sebehodnocení, přijímání kritiky a pochvaly

Kompetence občanské

Učitel:

- využívá úlohy, které řeší pracovní a společenské vztahy

- vede žáky í k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti

Kompetence pracovní

Učitel:

- zadává problémové úlohy k cvičeni vytrvalosti a systematičnosti

- vyžaduje dodržování pravidel, termínů, vede k výchově k zodpovědnosti

- zadává úlohy s podnikatelským zaměřením

- zadává úlohy zaměřené na volbu povolání

- uplatňuje takové aktivity které vedou k plánování, hodnocení a sebehodnocení

- vede žáky k samostatnosti v práci

4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova

Charakteristika průřezového tématu ve vztahu k matematice Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v Matematice akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti.

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.

Přínos Matematiky k průřezovému tématu k rozvoji osobnosti žáka:

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma v matematice:

 vede žáky k porozumění sobě samému a druhým

 uplatňuje takové aktivity, které napomáhají k zvládání vlastního (žákova)chování

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)

 formuje studijní dovednosti  podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma v matematice:

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci

 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování

Tematické okruhy průřezového tématu v matematice:

Osobnostní rozvoj

 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

 Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí

 Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení  

 Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích

 Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj

 Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

Morální rozvoj

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci

Otestovat si své znalosti v oblasti Matematiky si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / MATEMATIKA / PROCVIČOVÁNÍ


m1

 


 

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.