Český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Obsahem vyučovacího předmětu Český jazyk je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Český jazyk má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech, jsou důležité pro každodenní praxi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vyučovací předmět Český jazyk je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Vzdělávací obsah má v osnovách ZŠ a ZŠ LMP komplexní charakter, člení se do tří složek:

 Jazyková výchova

 Literární výchova

 Komunikační a slohová výchova

 

Cílové zaměření vzdělávací oblasti 1.stupeň

Na 1. stupni je prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení a psaní. Důraz se klade na čtení s porozuměním. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k rozvoj již získaných komunikačních dovedností, k obohacování slovní zásoby a seznamování se se spisovnou podobou českého jazyka, především hravou formou. Celým 1.stupněm se do všech ročníků, v předmětu český jazyk , prolínají komunikativní dovednosti.

Přistupuje se individuálně ke každému žákovi s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti. Podle jednotlivých forem postižení jednotlivých žáků obsahují komunikativní dovednosti:

 dechová,fonační a artikulační cvičení /žáci s řečovými obtížemi/,

 speciální výcvik čtení /žáci s SVPU, poruchami jednotl. analyzátorů, autismem/,

 grafomotorická cvičení, speciální výcvik psaní /žáci s SVPU, DMO/,

 výuka psaní při jednotlivých tělesných a zrakových vadách,

 komunikační a sociální trénink /žáci s PAS/.

PC ve třídách je využíváno jako kompenzační pomůcka pro žáky,kteří:

 nejsou schopni komunikace,

 nejsou schopni psát rukou ani s běžnými pomůckami či ortézami,

 si nemohou osvojit učení obvyklým způsobem a mohou si své postižení kompenzovat pomocí PC.

 

2. stupeň

Na 2. stupni je hlavním cílem zdokonalování srozumitelného vyjadřování, vést žáky k logickému myšlení, prohlubovat jejich obecné intelektové dovednosti. Předmět směřuje k tomu, aby žáci byli schopni vnímat umělecká díla a získávat vztah k umění. Literární učivo se zde již stává nástrojem tvořivé interpretace a produkce vlastních textů. Žáci se učí vybírat vhodné jazykové prostředky. Ke způsobům naplňování cílů předmětu patří návštěvy knihoven, práce s knihou a práce s texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Žáci se učí komunikovat vlastním prožitkem.

2. Časové a organizační vymezení předmětu:

Vyučovací předmět Český jazyk je vyučován ve všech ročnících 1. i 2. stupně ZŠ a ZŠ LMP s pevně stanovenou časovou dotací:

1.stupeň ZŠ - ročník počet hodin ZŠ                     - LMP - ročník počet hodin

1.ročník – 9 hodin                                                   1.ročník - 6 hodin

2.ročník – 9 hodin                                                   2.ročník - 7 hodin

3.ročník – 9 hodin                                                   3.ročník - 10 hodin

4.ročník – 9 hodin                                                   4.ročník - 9 hodin

5.ročník – 8 hodin                                                  5.ročník - 8 hodin

celkem – 43 hodin                                                  40 hodin

2. stupeň ZŠ – ročník počet hodin ZŠ                 - LMP – ročník počet hodin

6.ročník - 4 hodiny                                               6.ročník - 4 hodiny

7.ročník - 4 hodiny                                              7.ročník - 5 hodin

8.ročník - 4 hodiny                                              8.ročník - 5 hodin

9.ročník - 4 hodin                                                9.ročník - 6 hodin

celkem - 16 hodin                                               20 hodin

Výuka probíhá v kmenových třídách, na 2. stupni také v počítačové učebně a v muzikoterapeutické místnosti, v letních měsících jsou využívány terasy školy. Na 1. stupni bude využito 8 disponibilních hodin , protože výuka českého jazyka slouží k rozvoji komunikace a grafomotoriky. Na 2. st. bude využito 1 disponibilní hodiny k zmírnění přechodu žáků k náročnějším požadavkům předmětu na 2. stupni.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků:

Kompetence k učení

Učitel :

 motivuje žáky ke kooperativnímu učení

 rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva

 předkládá žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech

 vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací

 vede žáky k aplikaci naučených pravidel českého pravopisu a jejich vzájemnému propojování

 seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem

 naučí žáky pracovat s textem, dělat výpisky a referáty

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 vede žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy

 vede žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení

 zadává problémové úkoly, a tak rozvíjí jejich tvořivost a kreativnost

 učí žáky pracovat s chybou /příležitost k ukázání cesty ke správnému řešení/

Kompetence komunikativní

Učitel:

 nabízí žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů

 pomocí literárního, gramatického učiva i slohového výcviku rozšiřuje slovní zásobu žáků

 zajímá se o názory, náměty a zkušenosti žáků

 vede žáky ke správné stavbě větných celků

 vede žáky ke správné formulaci věcných otázek

 umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity

 zapojuje co nejvíce žáků do publikační činnosti (školní časopis)

Kompetence sociální a personální

Učitel:

 vytváří příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat ve dvojicích, v malých skupinkách i v rámci celé třídy

 vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc

 umožňuje žákům reflexi dosažených úspěchů i neúspěchů

Kompetence občanské

Učitel:

 seznamuje žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětluje jim jeho význam

 podporuje v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby

 učí žáky formulovat vlastní názory, směruje žáky ke správnému rozhodování v krizových situacích

 vede žáky k tomu, aby se nebáli vystoupit na veřejnosti a předvedli své komunikativní, recitační a herecké schopnosti

Kompetence pracovní

Učitel:

 vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní

 sleduje dílčí úspěšnost jednotlivých žáků, dovede ocenit jejich pokrok

 učitel umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků, podle druhu postižení

 studijní materiály a zdroje / i kompenzační pomůcky / zpřístupňuje ve výuce žákům v dostatečném počtu

 učitel se zajímá o to, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky

 umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce / výstupní hodnocení, sebehodnocení, dále výstavy, soutěže, publikování – časopisy, almanachy /

4. Průřezová témata

Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se kromě vlastního vzdělávacího obsahu realizují tématické okruhy průřezových témat:

 Osobnostní a sociální výchova

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / jen 2. stupeň/

 Multikulturní výchova

 Mediální výchova

 

1. Osobnostní a sociální výchova /OSV/

OSV má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka,jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Vztah osobnostní a sociální výchovy ke vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka, prohlubuje vztah mezi verbální a neverbální složkou komunikace, rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální dovednosti.

Tematické okruhy průřezového tématu:

1. Osobnostní rozvoj:

 rozvoj schopností poznávání  sebepoznání a sebepojetí

 psychohygiena / jen1. st./

 kreativita

2. Sociální rozvoj: - poznávání lidí / jen 2.st./ - mezilidské vztahy - komunikace - kooperace a kompetice

3. Morální rozvoj: - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - hodnoty, postoje, praktická etika

2. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Rozvíjí vědomí evropské identity, při respektování identity národní. Otevírá žákům širší horizonty poznání a perspektivy života  v evropském a mezinárodním prostoru a seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje. Český jazyk je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Tematické okruhy průřezového tématu 1. Evropa a svět nás zajímá

3. Multikulturní výchova /MkV/

Umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Žáci si uvědomují svou kulturní identitu, rozvíjejí si smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci. Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů /žák-žák, žákučitel,škola-rodina,…/ a zejména vzájemné tolerance.

Tematické okruhy průřezového tématu

1. Kulturní diference: /1.st./ - jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti - poznávání vlastního kulturního zakotvení

2. Lidské vztahy: /1.st./  mezilidské vztahy a vzájemná spolupráce  základní morální normy  empatie

3. Multikulturalita /2. st./

4. Mediální výchova /MV/

Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti, nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médií. Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby, různých typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Osvojení základních pravidel komunikace, dialogu a argumentace.

1.Tematické okruhy receptivních činností: - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti /jen 1.st./ - kritické čtení a vnímání med. sdělení /jen 2.st./

2.Tematické okruhy produktivních činností:

 tvorba mediálního sdělení /zprávy a oznámení ze života školy pro školní časopis, příležitostně pro opublikování v denním tisku, pro internetové médium/

 práce v realizačním týmu /práce v redakční radě školního časopisu „Dětský sen“/

V učivu, zařazeném k naplňování očekávaných výstupů, vyučující respektují individuální možnosti žáků, vycházejí z jejich diagnóz, snaží se o dosažení co nejvyšší možné úrovně znalostí, dovedností a návyků. K rozvoji slovní zásoby, ke zdokonalování písemného projevu, k posilování sebevědomí žáků přispěje na 2. stupni projektové vyučování, při kterém budou uplatněny následující mezipředmětové vztahy : Čj, Vv, Hv, Dv, Kd, Pč. Projekt se uskuteční pod názvem: „Den plný pohádek “. Každoročně se budou obměňovat druhy pohádek a jejich témata. Děti pohádky vytvoří /almanach/, vystoupí před spolužáky a rodiči.

Otestovat si své znalosti v oblasti Českého jazyka si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / ČESKÝ JAZYK / PROCVIČOVÁNÍ


cestina

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.