Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Součástí vyučování německému jazyku je nejen vyučovací hodina, ale i příležitostné akce jako výjezdy do zahraničí, projekty apod. Vyučovací hodiny jsou různého typu – frontální vyučování (výklad, shrnutí učiva), skupinová práce, partnerská práce, samostatná práce (procvičování a opakování učiva, práce se slovníkem a autentickými materiály, práce s počítačovými programy apod.). Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností, velký důraz je kladen na dialogy, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, samostatný ústní projev. Při výuce jsou využívány časopisy, jednoduché autentické texty, audio nahrávky, žáci jsou aktivizováni hrami, dramatizací apod.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Německý jazyk je vyučován v 8. a 9. ročníku na druhém stupni s pevně stanovenou časovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Německý jazyk stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. V předmětu Německý jazyk využíváme pro rozvoj a utváření klíčových kompetencí různé výchovné a vzdělávací strategie:

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

 zadává úkoly k získávání poznatků z nejrůznějších zdrojů (internet, knihy, časopisy ap.)

 motivuje žáky naučit se určité slovní zásobě

 rozvíjí jednotlivé dovedností v NJ (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, ústní projev, …).

 společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost, při řešení problému se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 směruje žáka k orientace v cizím jazykovém prostředí: - umět se zeptat na cestu a porozumět odpovědi - vyhledat si dopravní spoj v cizině i doma - zakoupení jízdenky v automatu - telefonování - hotel, dovolená, lyžování, ...

 zadává úkoly k řešení v učebnici a PS

 využívá situační hry, Rollenspiele – reálné i nereálné situace

Kompetence komunikativní

Učitel:

 využívá praktické a efektivní způsoby komunikace v cizím jazyce

 rozšiřuje slovní zásobu

 začleňuje nonverbální komunikaci – Mimik, Gestik, Körpersprache

 zdůrazňuje intonaci, melodii hlasu

 vede žáky k sebevědomému vystupování při komunikaci, odbourává bariéry

Kompetence sociální a personální

Učitel:

 podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

 povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

 rozvíjí individuální schopnosti žáků k získávání a prohlubování vědomostí a dovedností v cizím jazyce

 uvádí zvyky a vztahy v cizích zemích (reálie)

Kompetence občanské

Učitel:

 vede k zodpovědnému plnění zadaných úkolů

 porovnává tradice české ve srovnání s jinými

 zdůrazňuje kulturní chování, oblékání, mluvu, zdvořilost

 zařazuje problémy v jiných zemích – rasismus, intolerance, násilí

Kompetence pracovní

Učitel:

 zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

 zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství

 vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova - OSV

 rozvoj schopností poznávání

 kreativita

 mezilidské vztahy

 komunikace

 kooperace a kompetice

Výchova demokratického občana - VDO

Průřezové téma má mezioborový a multikulturní charakter.

 Rozvíjí a podporuje komunikativní, dialogické a prezentační schopnosti a dovednosti

 Vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS

Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské sounáležitosti a zároveň vědomí vlastní národní identity. Poukazuje na nutnost dodržování morálky, uplatnění práva, prosazování humanismu.

 Evropa a svět nás zajímá

 Objevujeme Evropu a svět

Multikulturní výchova – MK

Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.

 Kulturní diference

 Lidské vztahy

 Etnický původ

 Multikulturalita

Environmentální výchova – EV

 Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 Vztah člověka k prostředí

Mediální výchova – MV

Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech, zprávách, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství.

 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 Fungování a vliv médií ve společnosti

 Práce v realizačním týmu

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Německého jazyka si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / NĚMECKÝ JAZYK / PROCVIČOVÁNÍ

logonemina                

 


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.