Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis je podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu, seznámení s rozmanitostí živé a neživé přírody, porozumění přírodním faktům a vztahům, jimiž jsou veškeré součásti přírodního celku jako systému propojeny. Učíme žáky pozorovat, poznávat a porovnávat jednotlivá fakta a informace, vytvářet a ověřovat hypotézy. Vyústěním získaných znalostí, schopností a dovedností je pochopení důležitosti znalosti přírodních zákonitostí a jejich využití jak ku prospěchu člověka jako jedince, lidstva jako celku, ale i důležitosti zachování rozličných přírodních procesů, jejich předvídání či ovlivňování.

Do předmětu Přírodopis jsou začleněna některá témata předmětu Výchova ke zdraví, který není vyučován jako samostatný předmět.

Zařazená témata:

  • Změny v životě člověka a jejich reflexe; 

  • Zdravý způsob života a péče o zdraví (ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy); 

  • Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (civilizační choroby, auto-destruktivní závislosti –patologické hráčství, práce s počítačem, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,ochrana člověka za mimořádných událostí – živelné pohromy); 

  • Hodnota a podpora zdraví. 

 

2. Časové a organizační vymezení

Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. U žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ je časová dotace 2 hodiny týdně v 6. 7. a 9. ročníku, 1 hodina týdně v 8. ročníku. Z celkového počtu disponibilních hodin byly využity 2.

Časová dotace předmětu Přírodopis u dětí, které jsou vzdělávány podle ŠVP ZŠ - LMP je v 6., 7., 8. i 9. ročníku 2 hodiny týdně.  

Výuka probíhá v učebnách, veškeré laboratorní práce, mikroskopování a pozorování přírodnin probíhá vzhledem k těžkým fyzickým handicapům dětí pod přímým vedením s menší či větší dopomocí učitele, popř. asistenta pedagoga či vychovatelky. Samostatná příprava mikroskopickým preparátů a provádění dalších experimentálních činností náročných na jemnou motoriku vzhledem k většinovému postižení horních končetin a také zraku není možná. Rovněž samostatný odběr vzorků přírodnin v terénu či zhotovení zápisu a nákresu z pozorování je pro děti příliš obtížný či nemožný.

Přesto se naše škola snaží v maximální míře zajistit bližší kontakt s přírodou, a to prostřednictvím vycházek, exkurzí, návštěv záchranných static, zoologických zahrad, návštěvami přednášek odborníků, které pravidelně nabízí KC v Ostravě – Porubě, kde promítáním filmů či vyprávěním vlastních zážitků a zkušeností z terénu dětem přiblíží pro ně jinak nedostupné oblasti přírody.

Další kontakt s přírodou a také náplň průřezového tématu Enviromentální výchova realizujeme na pravidelných týdenních rehabilitačních pobytech formou projektů, s využitím dramaterapie, kolektivních her a soutěží. EV je rovněž realizována v průběhu celého školního roku dle plánu EV pro daný školní rok, s důrazem na dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti. Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: chemie – ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy, organické látky jako stavební kameny živých organismů, základní biochemické procesy fyzika – fyzikální podstata některých procesů a jevů – fotosyntéza, světelná energie, sluchové a zrakové čití, zeměpis –výskyt živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, Národní parky.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel vede žáky :

 - k vyhledávání, třídění, propojování a porovnávání informací, používání odborné terminologie a aplikaci poznatků v praxi

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zadává úlohy tak, aby bylo možno použít více postupů

- umožní řešit problémové situace, konfrontace výsledků, obhajobu stanoviska - učí respektování názorů druhých

Kompetence komunikativní

Učitel:

- umožňuje skupinovou spolupráci, konfrontaci názorů, stanovisek žáků

- volí témata blízká běžnému životu, která v žácích podněcují různé asociace vhodné k vzájemné diskusi

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- vede k dodržování pravidel slušného chování

- pochopení nutnosti ochrany zdraví svého i druhých

Kompetence občanské

Učitel: - vyžaduje uplatňování pravidel ochrany ŽP, uvědomění si důležitosti čistoty ŽP pro tělesné i duševní zdraví každého jedince

 - předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí

Kompetenci k práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s laboratorními pomůckami, přístroji a živými přírodninami

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova (OSV) pomáhá k poznání sebe sama, navazuje na učivo poznání lidského těla, vnímání zodpovědnosti za fyzické i duševní zdraví, utváření dobrého vztahu k sobě samému i k dalším lidem a světu.

Předmětem prolínají tyto okruhy:

- Hodnoty, postoje, praktická etika

- Sebepoznání a sebepojetí

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Přírodopisu si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / PŘÍRODOPIS / PROCVIČOVÁNÍ


obr     

 


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.