Charakteristika předmětu Informatika

Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem předmětu Informatika je seznámení žáků se základními pojmy v oblasti výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností, nezbytných pro práci s informacemi a počítačem jako takovým. Na práci, využívající informační technologie, je u našich žáků kladen velký důraz. Handicapované děti mohou díky dobré znalosti práce s počítači snáze získat zaměstnání, nakupovat na internetu, plnohodnotně se zapojit do společenského dění, mohou získávat nové přátele i nové koníčky a neustále se vyvíjet a sledovat novinky z domova i ze světa. Žáci se seznamují s přenosem, uchováváním a zpracováváním informací, s možnostmi komunikace a prezentací výsledků vlastní práce. Pomocí počítače vyhledávat, ukládat, třídit informace.

Prostřednictvím praktických cvičení si rozvíjí algoritmické myšlení a jsou vedeni k systematickému přístupu při řešení problémů. Obsah výuky je koncipován tak, aby vzbudil u žáků snahu orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, zpracovaných na textových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti. Snahou je, aby žáci získané informace dokázali smysluplně interpretovat, aplikovat v reálných situacích za přispění dostupných hardwarových a softwarových prostředků. Žáci by si měli uvědomit možná úskalí, která vnáší do života komunikace s celosvětovou sítí, kladen je důraz zejména na hodnocení informaci z hlediska jejich věrohodnosti a pravdivosti.Žáci se zdokonalují v dovednosti práce s textovým, tabulkovým i grafickým editorem, přičemž v popředí je snaha o zvládnutí estetických, typografických i stylistických a jiných pravidel.

Zejména v dnešní přetechnizované době je zapotřebí, aby žáci byli schopni elektronicky vyplnit například životopis, různé žádosti a formuláře. Taktéž tvorbou vlastních www stránek a prezentací žáci uplatní své již získané znalosti, smysl pro estetickou stránku věci a v neposlední řadě počítačovou a funkční gramotnost.

Obsah předmětu Informatika je propojen s obsahy prakticky všech předmětů, neboť přístup k informacím je nezbytný pro veškerou výuku na naší škole. 

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Informatika je vyučován v ŠVP ZŠ v 5.,6. a 9. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina týdně, pouze v 7. a 8.ročníku 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučování předmětu Informatika u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ LMP probíhá od 6.-9.tř. v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně, v 5. ročníku 2 hodiny týdně.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- zadává úkoly, při nichž žáci získávají a zpracovávají informace z Internetu

- vytýčí společně s žáky cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému

- zajímá se, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zadává problémové úlohy, při jejichž řešení si žáci rozvíjejí tvořivost

- vede žáky k zamyšlení nad názory druhých

- pracuje s chybou žáka jako s možností ukázky cesty ke správnému řešení

Kompetence komunikativní

Učitel:

- se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek

- vede žáky ke sledování současného technického vývoje a následně s žáky diskutuje o jeho významu, důležitosti

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

- povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

- zohlední ve výuce aktuální společenské dění

Kompetence občanské

Učitel:

- klade důraz na řádné dokončení úlohy a dodržení termínu odevzdání

- vyžaduje dodržování pravidel

Kompetence pracovní

Učitel:

- umožní prezentaci výsledků práce žáka

- zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

- zajistí, že studijní materiály a kompenzační pomůcky jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství

- vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova – OSV

Průřezové téma formuje žáky k zvládání vlastního chování, ke komunikaci s ostatními, upevňuje jejich postoj k vlastní osobnosti a respekt k jiným. Zabývá se žebříčkem hodnot a mravními rozměry lidského chování..

- sebepoznání a sebepojetí

- kreativita

Výchova demokratického občana – VDO

Průřezové téma formuje žáky k pochopení nutnosti pravidel, zákonů, dodržování lidských práv a svobod, rozvíjí disciplínu, ale i sebeúctu. Prohlubuje empatii a schopnost naslouchání jiným.

- občan, občanská společnost a stát

- formy participace občanů v politickém životě

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – VMEGS

Průřezové téma vede k porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy, k zamyšlení se nad globalizací, pomáhá překonávat stereotypy a předsudky a podporuje pozitivní postoj k tradičním evropským hodnotám.

- Evropa a svět nás zajímá

- Objevujeme Evropu a svět

- Jsme Evropané

Multikulturní výchova – MKV

Průřezové téma učí žáky komunikaci a soužití s příslušníky jiných sociokulturních skupin, přijímat jejich práva, respektovat jejich zájmy, názory i vyznání.

- lidské vztahy

Environmentální výchova – EV

Průřezové téma umožňuje poznání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých koutech světa, vede k odpovědnému chování vůči přírodě a jejím zdrojům.

- základní podmínky života

- lidské aktivity a problémy životního prostředí

- vztah člověka k prostředí

Mediální výchova – MV

Průřezové téma umožňuje žákům komunikovat pomocí médií, využívat zdroje informací, zábavy i naplnit volný čas, utváří názor na různá mediální sdělení. Přispívá ke schopnosti pracovat v týmu a podřídit se názorům většiny.

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

- stavba mediálních sdělení

- fungování a vliv médií ve společnosti

- tvorba mediálního sdělení

- práce v realizačním týmu

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Informatiky můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / INFORMATIKA / PROCVIČOVÁNÍ

pocitac      

 


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.