Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Dovednosti získané v předmětu Komunikativní dovednosti jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojené dovednosti jsou důležité pro každodenní praxi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. / Mají menší možnost komunikace ve společnosti než zdraví jedinci./ Vzdělávací obsah Komunikativních dovedností a Českého jazyka má komplexní charakter, ve výuce se vzájemně prolíná.

Cílem vyučovacího předmětu je další rozvíjení osobnosti, schopnost komunikace v mateřském jazyce. Ve vyučovacích hodinách budou uplatňovány dramaterapeutické techniky, vhodné metody a formy vzdělávání /vzhledem k jednotlivým druhům postižení/, které povedou k aktivizaci žáků, k podpoře jejich činnostního učení, k rozvoji smyslového poznání, k získání schopnosti kritického myšlení – hledat chyby ve vyjadřování u svých spolužáků i u sebe, naučit se nenásilnou formou pracovat v týmu. Důraz je kladen na rozvoj již získaných komunikativních dovedností, na obohacování slovní zásoby, zdokonalování srozumitelného vyjadřování, rozvíjení souvislého projevu, samostatného vystupování. Ke způsobu naplňování cílů předmětu patří účast na společenských akcích školy, návštěvy kin, divadel, koncertů, různých besed atd. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností , žáci se učí komunikovat v různých modelových životních situacích vlastním prožitkem.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Komunikativní dovednosti je vyučován na II. st. : ZŠ / ZŠ LMP v 6. a v 7. roč. s pevně stanovenou časovou dotací: 1 vyučovací hodina týdně. K posílení rozvoje schopnosti komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je stanoven jako povinně volitelný předmět.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

 vede žáky k dodržování zásad hlasové hygieny

 vede žáky k samostatnému myšlení a vystupování

 rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 ukazuje možnosti řešení problémových životních situací /na modelových situacích/

Kompetence komunikativní

Učitel:

 vede žáky ke správné artikulaci, intonaci, melodii řeči/ se specifickým zaměřením na žáky s řečovými vadami/

 pomocí různých komunikačních technik rozšiřuje slovní zásobu

 učí žáky diskutovat, formulovat vlastní názory

 motivuje žáky k publikační činnosti

Kompetence sociální a personální

Učitel:

 učí žáky zbavovat se trémy, nedůvěry v sebe sama, více si věřit

 naučí žáky reflexi a sebereflexi, kritickým postojům, kriticky hodnotit různé situace, akce školy, jevy, také projevy svých spolužáků

Kompetence občanské

Učitel:

 posiluje suverenitu žáků při vystupování ve třídě, škole i na veřejnosti

Kompetence pracovní

Učitel:

 učí žáky získávat zkušenosti z kolektivní práce

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova /OSV/

Vztah osobnostní a sociální výchovy k danému předmětu je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka, zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci jako na klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Tematické okruhy průřezového tématu

1.Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - kreativita

2.Sociální rozvoj - poznávání lidí - komunikace

3.Morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika

Multikulturní výchova /MV/

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, dotýká se mezilidských vztahů. Tematické okruhy průřezového tématu

- lidské vztahy

- multikulturalita

Mediální výchova /MeV/

Mediální výchova má blízkou vazbu k předmětu Komunikativní dovednosti, propojení se týká především vnímání mluveného i psaného projevu, osvojení si základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. Tematické okruhy průřezového tématu - vnímání autora med. sdělení / receptivní činnosti/ - tvorba med. sdělení /produktivní činnosti/

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Komunikativních dovedností  můžete v sekci:

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI /

PROCVIČOVÁNÍ

 

logokomunikacky       

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.