Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Obsahem vyučovacího předmětu Občanská výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výchova k občanství stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.

Cílem Ov je vzdělávat a vychovávat žáky v uvědomělé, sebevědomé, samostatné jedince,vážící si svých rodičů a přátel, tolerantní,mravních kvalit, zbavené rasistických předsudků, dobré vlastence / znalé principů fungování státní správy a samosprávy/, euroobčany / obeznámené se základy fungování a významu mezinárodních organizací/. Cílem je seznámit žáky s odbornými termíny souvisejícími se základním probíraným učivem, jejich vysvětlení, které by mělo vyústit v pochopení problému. Prostřednictvím exkurzí, školních výletů, rehabilitačních pobytů, škol v přírodě seznámit žáky s památnými, zajímavými místy našeho státu.

2.Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Občanská výchova je vyučován na 2. stupni: ZŠ v 6.,8. a 9. roč. s pevně stanovenou časovou dotací – 1 vyuč. hod. týdně, v 7. ročníku 2 hodiny týdně – využita 1 disponibilní hodina k naplnění učebních osnov vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. ZŠ - LMP v 6., 8. a 9. roč. s pevně stanovenou časovou dotací – 1 vyuč. hod. týdně, v 7. ročníku 2 hodiny týdně.

Výuka probíhá v kmenových třídách a v počítačové učebně.

3.Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

 vede žáky k získávání informací z různých zdrojů (denní tisk, internet, časopisy, odborná literatura, jiné texty)  

 učí žáky shromažďovat a třídit informace dle důležitosti

 učí žáky reflektovat úspěšnost dosažení cíle

 naučí žáky klást otázky (k věci)

 seznamuje žáky s odbornými termíny souvisejícími s probíraným učivem

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 ukazuje žákům cesty (možnosti) k řešení problémových životních situací (modelové situace)

 bere v úvahu náměty a zkušenosti žáků

 umožňuje pracovat (při zadávání problémových úkolů) s materiály a zdroji, v nichž si mohou žáci ověřit správnost svého řešení

Kompetence komunikativní

Učitel:

 vede žáky k práci v komunitním kruhu (sdělovat si své pocity a názory)

 umožňuje pracovat v týmech

 dává žákům prostor pro utváření vlastních názorů

 vede žáky k sledování aktuálního dění ve světě i v ČR (vyhledávat aktuality i kuriozity a diskutovat o nich )

 využívá aktivizačních her a soutěží v různých probíraných tématech

Kompetence sociální a personální

Učitel:

 naučí žáky základním pravidlům slušného chování ( situační scénky), rozpoznat nevhodné, netolerantní chování lidí

 vede žáky k zvládání sociálních problémů v rodině, mezi partnery, ve škole

 vštěpuje žákům osobní a duševní hygienu v denním životě

 vede žáky k sebepoznání a sebeúctě

 naučí žáky zdravě se stravovat a základům správného stolování

 vede žáky k samostatnosti

 naučí je hospodařit s penězi

Kompetence občanské

Učitel:

 vede žáky k dodržování povinností a uplatňování práv, k pochopení demokracie

 umožňuje žákům spolupodílet se na plnění „ Školní preventivní strategie “, vede žáky k prevenci sociálně - patologických jevů

 naučí žáky uplatňovat kladný přístup k přírodě a životnímu prostředí

 naučí je chovat se šetrně ke kulturním památkám

 vede žáky k vhodnému využití volného času, k aktivní účasti na společensko - kulturních akcích školy

 vede žáky k dodržování tradic svátků i školních tradic

 upozorňuje na kladné vzory /historie i současnost /

Kompetence pracovní

Učitel:

 vede žáky k plánování úkolů a postupů a jejich aplikaci v praktickém životě

 umožňuje diferencované výkony dle individuálních schopností žáků (vzhledem k jejich zdravotnímu postižení )

 vede k profesní orientaci ( dle schopností a možností jednotlivých žáků )

 seznamuje žáky s nabídkou studijních oborů a pracovních míst pro žáky  

4.Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova /OSV/

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, žákovská skupina a stávají se jím běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na drobných vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to k Výchově k občanství. Konkrétně k tématům lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití (Člověk ve společnosti) a podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj (Člověk jako jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná. Osobnostní a sociální výchova klade důraz na získávání praktických dovedností spjatých s uvedenými tématy. Propojení se vzdělávací oblastí Člověk a zdraví, která byla částečně integrována do předmětu Ov, je vhodné v tématech reflektujících sociální vztahy, komunikaci a rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může nápomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu i sociálnímu životu. Tematické okruhy průřezového tématu Pro jejich realizaci je užitečné zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí, které jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj žáků.

Osobnostní rozvoj :

- sebepoznání a sebepojetí

- seberegulace a sebeorganizace

- kreativita

Sociální rozvoj:

- poznávání lidí

- mezilidské vztahy

- komunikace

- kooperace a kompetice

Morální rozvoj:

- řešení problémů a rozhodovací dovednosti

- hodnoty, postoje, praktická etika

Výchova demokratického občana /VDO/

Průřezové téma

Výchova demokratického občana má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci občanů na společenském a politickém životě demokratické společnosti. Tematické okruhy průřezového tématu Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát. Formy participace občanů v politickém životě.

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech /VMEGS/

Důležitým prostorem pro realizaci daného průřezového tématu se stává obor Výchova k občanství, v jehož vzdělávacím obsahu se zdůrazňují sociální, ekonomické, právní a kulturní souvislosti v evropské a globální dimenzi.

Tematické okruhy průřezového tématu Evropa a svět nás zajímá

Objevujeme Evropu a svět

Jsme Evropané

Multikulturní výchova /MV/

Kulturní diferenciace

Lidské vztahy

Etnický původ

Multikulturalita

Princip sociálního smíru a solidarity

Environmentální výchova /EV/

Enviromentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k jeho aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technologickými a sociálními jevy s důrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí.

Tematické okruhy průřezového tématu Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí

Mediální výchova /MeV/

Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost, je zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality / věrohodnost zpráv a událostí – komunikativní reklamy/.

Tematické okruhy průřezového tématu Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality / receptivní činnosti/ K posílení globálního myšlení žáků a rozvoje evropské identity při respektování identity národní bude uskutečněno projektové vyučování, při kterém budou uplatněny následující mezipředmětové vztahy : Čj, Kd, Dv, D, Z, Př, Vv, Hv, Pč. Projekt se uskuteční pod názvem : „Evropa a svět “

 

 Otestovat si své znalosti v oblasti Občanské výchovy můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / OBČANSKÁ VÝCHOVA / PROCVIČOVÁNÍ


vlajka                          znaky

 


 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.