UČIVO:

8. ROČNÍK

Vymezení pojmu chemie

Látky a tělesa

Chemické děje

Chemická výroba

Vlastnosti látek - barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a elektrická vodivost, hustota, vliv teploty na vlastnosti a stav látky  

Vlastnosti látek- laboratorní práce

Změny skupenství - tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění, sublimace

Bezpečnost práce při experimentální činnosti, zásady bezpečné práce při práci s chemickými látkami

První pomoc při poleptání, popálení, pořezání, R a S-věty

Mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek

Směsi, různorodé a stejnorodé směsi (roztoky), složky a složení

Hmotnostní zlomek, výpočet koncentrace látky

Vliv teploty a míchání na rychlost rozpouštění pevné látky

Oddělování složek směsi - usazování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace  

Filtrace – laboratorní práce

Voda a vzduch, voda - destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota vody

Hořlaviny, hašení látek

Čistota ovzduší

Ozonová vrstva

Částicové složení látek, molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony

Leptání mědi jodovou tinkturou – laboratorní práce

Chemické prvky a chemické sloučeniny, názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků; protonové číslo

Chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a organických sloučenin

Klasifikace chemických reakcí - slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí - teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalyzátory

Absorpční účinky aktivního uhlí – laboratorní práce

Oxidy, kyseliny a hydroxidy – názvosloví a vlastnosti  

Stanovení pH- laboratorní práce

Soli kyslíkaté a nekyslíkaté - vlastnosti, oxidační číslo, názvosloví významných solí

9.ROČNÍK

Chemické reakce redoxní

Elektrolýza – laboratorní práce

Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice

Koroze – laboratorní práce

Látkové množství, molární hmotnost

Látkové množství – laboratorní práce

Faktory ovlivňující rychlost reakcí

Uhlovodíky - Alkany, alkeny, alkiny

Aromatické uhlovodíky

Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva  

Absorpce vůně, barvy aktivním uhlím- laboratorní práce

Deriváty uhlovodíků, příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin

Přírodní látky- zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle

Chemická výroba; recyklace surovin; koroze; průmyslová hnojiva; tepelně zpracovávané materiály (cement, sádra, vápno, keramika); vlastnosti, použití a likvidace plastů a syntetických vláken; detergenty, pesticidy, insekticidy, hořlaviny; léčiva a návykové látky

Stanovení pH roztoku pomocí fenolftaleinu – laboratorní práce


Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.