UČIVO:

PROBÍRANÉ UČIVO:

Učivo bude probíráno v souladu se ŠVP Berlička, učivo LMP kopíruje učivo ZŠ , avšak je probíráno jednodušší formou a v menším rozsahu.

6.ROČNÍK

Těleso a látka

Vlastnosti látek – laboratorní práce

Gravitační pole

Síla, měření síly, práce se siloměrem

Měření siloměrem – laboratorní práce

Pohyb částic látky, částicová stavba látek, atomy a molekuly Veličiny a jejich měření

Elektrické vlastnosti látek

Magnetismus, magnetické pole Země

Délka, jednotky délky

Měření délky- laboratorní práce

Objem, jednotky objemu

Měření objemu pevného tělesa – laboratorní práce

Hmotnost, jednotky hmotnosti

Měření hmotnosti tělesa – laboratorní práce

Hustota, výpočet hustoty

Čas, jednotky času

7.ROČNÍK

Pohyb tělesa

Rychlost tělesa – laboratorní práce

Síla, skládání sil

Měření síly – laboratorní práce

Posuvné účinky síly

Newtonovy pohybové zákony

Otáčivé účinky síly

Rovnovážná poloha páky – laboratorní práce

Deformační účinky síly

Tření

Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon, hydrostatický zákon, Archimedův zákon

Určení objemu pevného tělesa – laboratorní práce

Mechanické vlastnosti plynů, přetlak, podtlak, vývěva, kompresor

Světelné jevy, odraz a lom světla, čočky, vlastnosti oka

Zobrazení rozsvícené svíce rovinným zrcadlem- laboratorní práce

8.ROČNÍK

Práce, výkon

Výpočet výkonu – laboratorní práce

Polohová a pohybová energie

Vnitřní energie, teplo

Tepelná výměna – laboratorní práce

Změny skupenství

Elektromagnetické jevy

Elektrický náboj, elektrické pole

Zákony elektrického proudu v obvodech

Elektrický obvod, proud – laboratorní práce

Elektrické napětí, odpor

Sériové a paralelní zapojení spotřebičů – laboratorní práce

Elektrická práce, výkon

Reostat – laboratorní práce

Zvukové jevy

Meteorologie

9.ROČNÍK

Elektromagnetické jevy

Stejnosměrný elektromotor – laboratorní práce

Elektromagnetická indukce – laboratorní práce

Střídavý proud, alternátor,  transformátory

Alternátor – laboratorní práce

Rozvodná el. síť, elektrárny, vliv na životní prostředí

El. proud v kapalinách a plynech

Podstata vedení el. proudu v kapalinách – laboratorní práce

El. proud v polovodičích

Jaderná energie, štěpení a slučování jader, jaderná energie

Elektromagnetické vlny a světlo

Odraz světla, zrcadla – laboratorní práce

Země a vesmír

Sluneční soustava, pohyb planet, galaxie

Hvězdy


Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.