Plán Výchovného poradce Základní školy a Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, pro školní rok 2017 - 2018

 

Konzultační hodiny budou probíhat:

V pondělí od 8.00 – 8.45 hod. každý týden na pracovišti - ulice Karla Pokorného 1742/50, v Ostravě – Porubě, dále dle potřeby po telefonní nebo osobní domluvě

Každé první pondělí v měsíci od 8.00 – 8.45 hod. – ulice Ukrajinská 19, v Ostravě – Porubě, dále pak dle potřeb rodičů a pedagogů

Hodinová dotace VP – 1x týdně 1 hod.

V pozici vedoucího ŠPP budou konzultační hodiny probíhat vždy v PO – od 9. 00 – 10.30 hod na pracovišti Karla Pokorného 1742/50 v Ostravě - Porubě

 

Činnosti výchovného poradce budou probíhat soustavně v průběhu celého školního roku 2017 - 2018:

VP a vedení školy

VP a ŠPP

VP a  pedagogové

VP a ostatní instituce

VP a žáci

VP a zákonní zástupci

VP a volba povolání

 

 

Výchovný poradce – vedení školy:

 

=  Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, plní úkoly zadané vedením školy

=  Z pozice Vedoucího ŠPP koordinuje činnost školního poradenského pracoviště

=  Proběhne schůzka výchovného poradce s  ředitelem školy - září 2017, požadavky na práci VP

=  Ve své práci vychází z nových podmínek a potřeb pro školní rok  2017/2018, z platné legislativy

=  Vytvoří nový Plán výchovného poradce a předloží jej vedení školy - září 2017, stanoví se konzultační hodiny výchovného poradce pro školní rok 2017/2018 pro obě budovy

=  Zajišťuje záležitosti týkající se spolupráce se SPC, PPP, SVP vzhledem ke změnám legislativy ke dni 1. 9. 2017, konzultuje podpůrná opatření;  doporučení žáků

=  Konzultuje záležitosti týkající se školních podmínek pro naplnění podpůrných opatření navržených SPC, PPP, SVP, snímků škol

=  Podílí se a metodicky vede pedagogy při zpracování IVP žáků; vše konzultuje s vedením školy; zabezpečí vyplnění žádostí o vypracování IVP dle školního formuláře

=  Zabezpečuje kontrolu naplnění IVP – dle doporučených podpůrných opatření; kontroluje průběžné vyhodnocení IVP

=  Zpracovává diagnostiky žáků jednotlivých tříd prostřednictvím tabulkového systému, dále platnost vyšetření, kontroly SPC, PPP, SVP

=  Aktualizuje údaje do vytvořeného tabulkového systému diagnostik - průběžně

=  Zpracovává zhodnocení plnění plánů výchovného poradce pro školní rok  2017/2018 – červen 2018

 

Výchovný poradce – ŠPP:

 

=  Informuje z pozice Vedoucího ŠPP rodiče žáků, žáky a učitele o činnosti ŠPP, jejich

      Členy – VP, ŠMP, 2 ŠSP a Programem činnosti na školní rok 2017 – 2018 a o

      možnosti využití jejich služeb; koordinuje činnost jednotlivých pracovníků týmu

=  Seznámí s obsahem práce výchovného poradce a ŠPP na třídních schůzkách,

      webu školy, na nástěnkách obou škol, konzultačními hodinami

=  Účastní se mimoškolních činností v rámci školy - soutěží a besed, kulturních akcí,

      rehabilitačního pobytu

=  Podílí se při úpravách tematických plánů a projektů školy

=  Vede spisovou dokumentaci o práci ŠPP

=  Účastní se na odborných seminářích, týkajících se speciálně pedagogické

      problematiky a zlepšování klientských služeb; metodických seminářů VP a seminářů

      pro volbu povolání

=  Spolupracuje se SPC, PPP, SVP, pedagogy a rodiči dosáhnout zlepšení kvality práce

      při výuce žáků s SPU a CH, žáků s PAS, NKD, MP, kombinovanými vadami, …

=  Pomáhá při vytváření IVP pro žáky, prostudování všech IVP; Doporučení pro

      vzdělávání, podpůrných opatření; podíl na vyhodnocení IVP - průběžně

=  Koordinuje výchovně vzdělávací sezení s žáky a jejich zákonnými zástupci

=  Podílí se vytváření vhodného prostředí – zázemí VP pro práci – kabinet VP

 

Výchovný poradce – pedagogové:

 

=  Seznámí pedagogy s Plánem VP pro školní rok 2017 - 2018

=  Spolupracuje při vytváření správného klimatu školy

=  Poskytuje metodickou pomoc pedagogům školy při diagnostice žáků a vedení spisové

     dokumentace

=  Zajišťuje Individuální poradenskou pomoc pedagogům – při zpracování PLPP, IVP,

      pomáhá při realizaci podpůrných opatření a doporučení ke vzdělávání; metodicky

      vede zpracování zprávy o žácích pro SPC, PPP, SVP

=  Pomáhá při řešení problémů se ŠPZ

=  Poskytuje metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům v oblasti speciální

      pedagogiky

=  Koordinuje informační činnosti třídních učitelů

=  Ve spolupráci s kolegy /především třídními učiteli/ poskytuje individuální poradenství

      zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů, spoluúčast při      sezeních vztahujících se k řešení výchovné problematiky, týkajících se rizikových jevů,

      nebo při individuálních konzultacích s rodiči problémových žáků ostatních učitelů

=  Poskytuje metodickou pomoc zejména učitelům 1.a 9.roč., pedagogům nově příchozích

     žáků

=  Spolupracuje se školním metodikem prevence v otázkách prevence rizikových jevů 

=  Zabezpečuje Projektový den - Sexuální výchova – pro žáky 7., 8., 9. ročníků

=  Metodicky napomáhá AP, kteří jsou součástí školského zařízení při výuce

=  Seznámí pedagogy s vyhodnocením plánu VP – za školní rok 2017/2018

 

Výchovný poradce – ostatní instituce:

 

=  Spolupracuje se ŠPZ v rámci kraje, celorepublikově – Integrovaným systémem pedagogicko – psychologického poradenství; SPC, PPP, ŠVP

=  Koordinuje služky ke spolupráci se SPC, PPP, SVP

=  Spolupracuje se středními školami v rámci profesní orientace

=  Sleduje a doporučuje zákonným zástupcům vhodná ŠPZ, nutnost a důležitost vyšetření

=  Spolupracuje s PPP v Ostravě – Zábřehu – metodické vedení výchovných poradců,

      SPC pro MP Ostrava a Karviná – metodická sezení VP

=  Spolupracuje s IPS pro volbu povolání při Úřadu práce Ostrava

=  Provádí depistáž a následně spolupracuje s klinickými psychology a psychiatry žáků

=  Jako metodik NÚV projektu KIPR spolupracuje s NÚV, ostatními školami zapojenými

      v projektu, metodiky SPC, PPP a metodicky vede pedagogy školy a zákonné zástupce

      žáků

 

Výchovný poradce – žáci:

 

=  Vede individuální a skupinové konzultace s žáky školy v otázkách školní problematiky

      a oblasti speciálního školství

=  Zaměřuje se  na práci s novými žáky přijatými z jiných školských zařízení, a tak jim

      umožnit snadnější adaptaci na nové podmínky

=  Zaměřuje se na prevenci předcházení problémů ve výuce i mimo ni u problémových

      jedinců

=  Doplňuje, kompletuje a zavádí nové dokumentace pro příchozí žáky - s odbornou

      problematikou, týkající se diagnostiky, výchovných a výukových problémů

=  Doplňuje diagnostiky žáků o nové informace a kompletace

=  Zaměřuje se na problematiku PAS, Vývojové dysfázie, kombinovaných vad, dětskou

      depresi; nadále pracuje s ostatními problémy žáků se speciálními potřebami – MP,

      ZP, TP, SP, SPU a CH, NKD

=   Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky dlouhodobě a systematicky

       sleduje a hodnotí vývoj žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální

       vývoj v procesu výchovy a vzdělávání, objektivní hodnocení žáků

=  Zaměřuje se na způsoby hodnocení krátkodobé, průběžné a globální a sebehodnocení

      žáků

=  Sleduje a individuálně pomáhá v oblasti problematiky mladšího školního věku a

      dospívání žáků školy

=  Vytváří příležitosti k zapojení žáků do společenského dění

=  Snaží se o integrační zapojení žáků s postižením a rodinných příslušníků

=  Pomáhá při náboru do zájmových kroužků školy a mimoškolních aktivit školy

=  Organizuje projektové dny, besedy a soutěže k aktuálním problémům školní docházky,

      dospívání, rizikových jevů, mezilidských vztahů, zejména v třídních kolektivech

=  Pokračuje prací v „mikro-skupinách“ s žáky v jednotlivých třídách – problematika

      sebevědomí, uvědomění si vlastního já, oblast citová a volní, problémy s láskou,

     přátelstvím, vztahy v rodině, v kolektivu – dle aktuálních potřeb

=  V rámci besed a konzultací vede žáky ke správnému výběru budoucí střední školy, v rámci profesní orientace

=  Podílí se na zpřístupnění informačních zdrojů v rámci profesní orientace pro žáky a

     rodiče

=  V rámci spolupráce s IPS pro volbu povolání při Úřadu práce města Ostravy –

     Poruby zabezpečí pro 8. ročníky informační schůzku na jaře 2018

=  Zabezpečí informace o vyšetřeních k přijímacímu řízení v rámci SPC, PPP, SVP

=  Účastní se s žáky Dnů otevřených dveří ve středoškolském systému, vysvětlí nutnost

      správného výběru školy dle schopností, možností a prospěchu jednotlivých žáků

=  Organizuje exkurze do dostupných středních škol, nabízí možnosti osobních setkání

=  Pomáhá při řešení problémů při spolupráci s PPP, SPC, SVP a s koordinátory

      rizikových jevů                                                                                

=  Spolupracuje se zákonnými zástupci a poradenskými orgány, se samotnými žáky při

      vytváření a plnění individuálních vzdělávacích programů

=  Řeší výchovné a vzdělávací problémy osobním pohovorem, individuální a skupinovou

      prací s žáky, v rámci třídy, školy

=  Řeší konfliktní situace s dětmi a jejich rodiči, svolává výchovné komise

 

 

Výchovný poradce – zákonní zástupci žáků:

 

=   Seznámí rodiče s Plánem výchovného poradce, konzultačními hodinami VP a

      Vedoucího ŠPP na webu, třídních schůzkách a vyvěšením na obou budovách

      školy

=   Spolupracuje s rodiči na posílení vzájemných vztahů školy a rodičů; vytváří vhodné

      klima při jednání se zákonnými zástupci žáků školy

=   Snaží se vytvářet nekonfliktní spolupráci v otázkách výchovy a vzdělávání v rámci

      Školy a mimoškolních činností

=   Svolává a řídí výchovná a vzdělávací sezení s rodiči – operativně

=   Pomáhá při řešení konfliktních situací mezi ostatními pedagogy a zákonnými zástupci

=   Doporučuje vhodná ŠPZ, odborné lékaře – psychology, psychiatry

=   Dle potřeby a zájmu naváže na předešlý školní rok 2016-2017 v projektu Kavárnička

      pro rodiče – zaměření na dětskou a rodinnou problematiku, Volbu povolání, formou     

     přátelských setkávání.

=   Řídí informační činnost k problematice výukové, výchovné a volbě povolání

=   Vyhledává vhodné nabídky oborů a škol v rámci kraje, České republiky

=   Administrativně řídí činnost při vyplňování přihlášek, zápisových lístků

=   Vede informační sezení k profesní problematice – listopad 2017 – únor 2018, sleduje

      odevzdání přihlášek na střední školy

=   Koordinuje účast zákonným zástupcům na exkurzích spolu se svými dětmi

      v doporučených středních školách, výstavě k volbě povolání

 

Výchovný poradce – volba povolání:

 

=  Systematicky se věnuje informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo

      pro jiné formy přípravy na budoucí povolání žáků

=  Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a rodiči na dlouhodobé

      profesionální orientaci žáků – kariérním poradenstvím

=  Poskytuje individuální poradenské služby v otázkách týkajících se studia na středních

    školách a na volbu povolání

=  Zajišťuje Atlasy školství zaměřené na střední školy pro jednotlivé žáky

=  Koordinuje a vede schůzky s rodiči, individuální a skupinové k problematice profesní

      přípravy

=  Skupinové schůzky započnou dle potřeby na počátku listopadu 2017, 1. informace

      budou poskytnuty v rámci třídních schůzek dne 27. 9. 2017

=  Metodicky vede rodiče při vyplňování přihlášek na střední školy a zápisových lístků  

      pro přijetí žáků na jednotlivé školy

=  Spolupracuje s Informačním centrem pro volbu povolání při Úřadu práce Ostrava –

      Poruba v otázkách volby povolání s celorepublikovou působností, využití služeb tohoto

      Centra pro skupinovou návštěvu – 8. roč. -  jaro 2018 a celostátní výstavy ,,Učeň,

      student, vysokoškolák 2017“ (prosinec 2017)

=  Zajišťuje exkurze do vybraných škol středního typu, výrobních prostor; zajišťuje

      nabídky středních škol ve škole

=  Účastní se školení a informačních porad pro volbu povolání

=  Účastní se odborných seminářů SPC

=  Využívá internetových adres a odkazů s touto tematikou a zpřístupnění informací

      rodičům, zákonným zástupcům žáků v rámci školy – např. www. Obory středních       

      škol.cz; www. moravskoslezskykraj.cz apod.

 

 

Vypracovala výchovná poradkyně Mgr. Helena Šťastná …………………………………

 

 

 

V Ostravě dne 4. 9. 2017

 Plán výchovného poradce Základní školy a Mateřské školy, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, pro školní rok 2016 - 2017

 

Konzultační hodiny budou probíhat:

V pondělí od 11.00 – 11.45 hod. každý týden na pracovišti - ulice Karla Pokorného 1742/50, v Ostravě – Porubě, dále dle potřeby po telefonní nebo osobní domluvě

Každý první pondělí v měsíci od 11.10 – 11.55 hod. – ulice Ukrajinská 19, v Ostravě – Porubě, dále pak dle potřeb rodičů a pedagogů

Hodinová dotace VP – 1x týdně 1 hod.

 

Činnosti výchovného poradce budou probíhat soustavně v průběhu celého školního roku 2016 - 2017:

Výchovný poradce – vedení školy:

 

=  Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, plní úkoly zadané vedením školy

=  Ve své práci vychází z nových podmínek a potřeb pro školní rok  2016/2017

=  Zajišťuje záležitosti týkající se spolupráce s SPC a PPP vzhledem ke změnám legislativy ke dni 1. 9. 2016

=  Vytvoření nového plánu výchovného poradce a jeho předložení vedení školy - září 2016, určení školních konzultačních hodin výchovného poradce pro školní rok 2016/2017

=  Schůzka výchovného poradce s  ředitelkou školy - září 2016, požadavky na práci VP

=  Zpracování diagnostik žáků jednotlivých tříd prostřednictvím tabulkového systému v měsíci září 2016, dále platnost vyšetření, kontroly SPC a PPP

=  Zpracování přehledu diagnostik žáků 1. stupně, 2. stupně školy do přehledné tabulky – říjen 2016, kontrola s matrikou školy

=  Podíl a poradenská činnost při zpracování IVP žáků

=  Zpracování zhodnocení plnění plánů výchovného poradce pro školní rok  2016/2017 – červen 2017

=  Úprava a doplňování nových údajů do vytvořeného tabulkového systému diagnostik -průběžně

 

Výchovný poradce – žáci:

 

=  Individuální a skupinové konzultace s žáky školy v otázkách školní problematiky a oblasti speciálního školství

=  Zaměřit se na práci s novými žáky přijatými z jiných školských zařízení, a tak jim umožnit snadnější adaptaci na nové podmínky

=  Zaměřit se na prevenci předcházení problémů ve výuce i mimo ni u problémových jedinců

=  Doplnění, kompletace a zavedení nové dokumentace pro příchozí žáky - s odbornou problematikou, týkající se diagnostiky, výchovných a výukových problémů

=  Doplnění diagnostiky žáků o nové informace a kompletace

=  Zaměření na problematiku PAS, Vývojové dysfázie, kombinovaných vad, dětské depresi.

=   Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky dlouhodobé a systematické sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání, objektivní hodnocení žáků

=  Zaměřit se na způsoby hodnocení krátkodobé, průběžné a globální a sebehodnocení žáků

=  Sledování a individuální pomoc v oblasti mladšího školního věku a dospívání žáků školy

=  Vytváření příležitostí k zapojení žáků do společenského dění

=  Snaha o integrační zapojení žáků s postižením a rodinných příslušníků

=  Pomoc při náboru do zájmových kroužků školy a mimoškolních aktivit školy

=  Organizování projektových dnů, besed a soutěží k aktuálním problémům školní docházky, dospívání, rizikových jevů, mezilidských vztahů, zejména v třídních kolektivech

=  Pokračovat v práci v ,,mikro-skupinách“ s žáky v jednotlivých třídách – problematika sebevědomí, uvědomění si vlastního já, oblast citová a volní, problémy s láskou, přátelstvím, vztahy v rodině, v kolektivu

=  V rámci besed a konzultací vést žáky ke správnému výběru budoucí střední školy, v rámci profesní orientace

=  Možnosti zpřístupnění informačních zdrojů v rámci profesní orientace pro žáky a rodiče

=  V rámci spolupráce s IPS pro volbu povolání při Úřadu práce města Ostravy - proběhne po dohodě návštěva tříd 8. během školního roku 2016/2017/ květen

=  Objednání žáků 9. tříd na vyšetření profesní orientace v SPC a PPP

=  Účastnit se s žáky Dnů otevřených dveří ve středoškolském systému, vysvětlit nutnost správného výběru školy dle schopností, možností a prospěchu jednotlivých žáků

=  Organizovat exkurze do dostupných středních škol, nabízet možnosti osobních setkání

=  Pomoc při řešení problémů při spolupráci s PPP, SPC a s koordinátory rizikových jevů                                                                                 

=  Spolupráce se zákonnými zástupci a poradenskými orgány, se samotnými žáky při vytváření a plnění individuálních vzdělávacích programů

=  Řešení problémů výchovných a vzdělávacích osobním pohovorem, individuální

      a skupinovou prací s žáky, v rámci třídy, školy

=  Řešení konfliktních situací s dětmi a jejich rodiči, svolání výchovné komise

 

Výchovný poradce – volba povolání:

 

=  Systematická péče věnovaná informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo

      pro jiné formy přípravy na budoucí povolání žáků

=  Spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky a rodiči na dlouhodobou profesionální orientaci žáků

=  Poskytování individuální poradenské služby v otázkách týkajících se studia na středních školách a na volbu povolání

=  Zajištění Atlasu středních škol pro jednotlivé žáky

=  Schůzky s rodiči, individuální a skupinové k problematice profesní přípravy

=  Skupinové schůzky započnou dle potřeby na počátku listopadu 2016

=  Metodicky vést rodiče při vyplňování přihlášek na střední školy a zápisových lístků po přijetí žáků na jednotlivé školy

=  Spolupráce s Informačním centrem pro volbu povolání při Úřadu práce Ostrava v otázkách volby povolání s celorepublikovou působností, využití služeb tohoto centra a celostátní výstavy ,,Učeň, student, vysokoškolák 2016“ (prosinec 2016)

=  Zajišťovat exkurze do vybraných škol středního typu, výrobních prostor

=  Účast na školeních a informačních poradách pro volbu povolání

=  Účast na odborných seminářích SPC

=  Využívání internetových adres a odkazů s touto tematikou a zpřístupnění informací rodičům, zákonným zástupcům žáků v rámci školy – např. www. Obory středních škol.cz

 

Výchovný poradce – pedagogové:

 

=  Metodická pomoc při diagnostice žáků pedagogům školy - zpracování nových tabulek s diagnostikami žáků, změn, vedení osobní spisové dokumentace

=  Seznámení pedagogů s novým plánem výchovného poradce pro školní rok 2016/2017

=  Seznámení pedagogů s hodnocením plánu VP – školní rok 2016/2017

=  Individuální poradenská pomoc pedagogům - IVP, charakteristiky žáků, zprávy o žácích pro SPC, PPP

=  Pomoc při řešení problémů se školskými poradenskými orgány

=  Metodická pomoc všem pedagogickým pracovníkům v oblasti speciální pedagogiky

=  Koordinace informační činnosti třídních učitelů

=  Spolupracovat se školním metodikem prevence v otázkách prevence rizikových jevů 

=  Společné, projektové dny zaměřené na sociálně patologické jevy s Mgr. Kateřinou Krupovou

=  Projektový den - Sexuální výchova – pro žáky 7., 8., 9. ročníků

=  Ve spolupráci s kolegy /především třídními učiteli/ poskytovat individuální poradenství zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů, spoluúčast na sezeních vztahujících se k řešení výchovné problematiky, týkajících se rizikových jevů, nebo při individuálních konzultacích s rodiči problémových žáků ostatních učitelů

=  Metodická pomoc zejména učitelům 1. a 9. roč. (noví a vycházející žáci), nově příchozích žáků

=  Metodická pomoc asistentům pedagoga, kteří jsou součástí školského zařízení při výuce

=  Spolupráce při vytváření správného klimatu školy

 

Výchovný poradce – ostatní instituce:

 

=  Spolupráce s SPC v Ostravě - Slezská Ostrava pro mentálně postižené, Těšínská ul., SPC pro zrakově postižené v Opavě, Havlíčkova ul., SPC pro MP a TP v Opavě – Srdce, SPC pro tělesně postižené ve Frýdku – Místku, Hálkova ul., SPC pro Poruchy autistického spektra a vad řeči Ostrava – Zábřeh, ul. Kap. Vajdy, SPC po MP a VŘ Karviná, Komenského a PPP 4 v Ostravě – Zábřehu, ul. Kap. Vajdy, pracoviště na ulici 17. listopadu 1123, v Ostravě - Porubě a ostatních institucí dle potřeb a bydliště žáků

=  Koordinační služky ke spolupráci s SPC a PPP + snímek školy

=  Spolupráce se středními školami v rámci profesní orientace

=  Sledování a následně iniciace žáků na odborná pracoviště k vyšetření vstupnímu, kontrolnímu a pro volbu povolání; vedení evidence a dokumentace

=  Spolupráce s PPP v Ostravě – Zábřehu – metodické vedení výchovných poradců

=  IPS pro volbu povolání při Úřadu práce Ostrava

=  Depistáž a následná spolupráce s klinickými psychology a psychiatry žáků

 

Výchovný poradce – zákonní zástupci žáků:

 

=   Vytváření vhodného klimatu při jednání se zákonnými zástupci žáků školy

=   Spolupráce s rodiči posilující vzájemné vztahy školy a rodičů

=   Oznámení rodičům termínu konzultačních hodin výchovného poradce

=   Schůzka s rodiči – profesní orientace žáků – listopad 2016

=   Vyhledávat vhodné nabídky oborů a škol v rámci kraje, České republiky

=   Administrativní činnost při vyplňování přihlášek, zápisových lístků

=   Snaha vytvořit nekonfliktní spolupráci v otázkách výchovy a vzdělávání v rámci školy

      a mimoškolních činností

=   Výchovná sezení s rodiči – operativně

=   Pomoc při řešení konfliktních situací mezi ostatními pedagogy a zákonnými zástupci

=   Informační činnost k problematice výukové, výchovné a volbě povolání

=   Informační sezení k profesní problematice – listopad 2016 – únor 2017, sledovat odevzdání přihlášek na střední školy

=   Umožnění účasti zákonným zástupcům na exkurzích spolu se svými dětmi v doporučených středních školách

=   Doporučení vhodného poradenského pracoviště, odborného lékaře – psychologa, psychiatra

=   Dle potřeby a zájmu navázat na předešlý školní rok 2015-2016 v projektu Kavárnička pro rodiče – zaměření na dětskou a rodinnou problematiku, formou přátelských setkávání.

=   Dále  viz. následná a  předešlé kapitoly

 

Výchovný poradce – ostatní:

 

=  Informování rodičů žáků, žáků a učitelů o činnosti zařízení výchovného poradenství

      a o možnostech využití jejich odborných služeb

=  Seznámení s obsahem práce výchovného poradce na třídních schůzkách

=  Spoluúčast na mimoškolní činnosti v rámci školy - soutěže a besedy, kulturní akce, školy v přírodě, školní výlety

=  Spoluprací s SPC, PPP, pedagogy a rodiči dosáhnout zlepšení kvality práce při výuce žáků s SPU a CH, žáků s autismem, vývojovou dysfázií, s mentální retardací, kombinovanými vadami

=  Účast na odborných seminářích, týkajících se speciálně pedagogické problematiky a zlepšování klientských služeb

=  Podílet se při úpravách tematických plánů a projektů školy

=  Pomoc při vytváření IVP pro žáky, prostudování všech IVP

=  Účast na metodických seminářích VP a seminářích pro volbu povolání

=  Vytvoření vhodného prostředí – zázemí VP pro práci – kabinet VP

 

Vypracovala výchovná poradkyně Mgr. Helena Šťastná

V Ostravě dne 1. 9. 2016

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.