vstiek1 
vstiek2
vstiek3
vstiek4
vstiek5
vstiek6
vstiek7
vstiek8
vstiek9
vstiek10
vstiek11


Minimální preventivní program

na šk. rok 2017/2018

ZŠ a MŠ Ostrava – Poruba,
Ukrajinská 19,
příspěvková organizace

1. Spolupráce s pedagogickým sborem


1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2017/2018
- rozdělení zodpovědností za konkrétní akce
- nástěnka ŠMP a web školy: Mgr. Kateřina Krupová, učitelka, ŠMP


Termín: září 2017, doplnění průběžně


1.2. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na šk.r.2017/2018


Finanční a materiální požadavky:
- Projekt Škola v pohodě – 110 000,- Kč, MŠMT (rozhodnutí o udělení dotace leden 2018)
- Besedy a programy primární prevence – 3000,- Kč (částečně hradí rodiče žáků, částečně přispívá škola)
- evropský projekt Aces – ACT Local, Into the world – 13 500,- Kč
- rehabilitační pobyty, školní výlety – příspěvky dle dohody se Sdružením BES, rodiče
Na besedy společnosti Renarkon a PPPP (mimo projekt Škola v pohodě) přispívá Sdružení BES, dokrývají rodiče žáků.
Ostatní besedy se uskuteční bez nároků na finanční odměnu.


Termín: září 2017


1.3. Spolupráce výchovného poradce a školního metodika prevence


- seznámení se s dokumentací nových žáků
- konzultace o problémech s žáky, výchovné komise
- vedení spisové agendy, kartotéka problémových žáků


Termín: září 2017


Ve škole v loňském školním roce vzniklo Školní poradenské pracoviště sestavené z výchovného poradce, školního metodika prevence a dvou školních speciálních pedagogů.

Členové školního poradenského pracoviště se schází pravidelně 1x měsíčně, vždy první pondělí v měsíci od 13:30 hod.

1.4. Využití rozpracování preventivních aktivit v rámci výuky: ŠVP


Termín: v průběhu šk. roku 2017/2018

1.5 Proškolení pedagogických pracovníků, popř. správních zaměstnanců v problematice
rizikového chování: diagnostika, řešení, prevence

- Terapie problémového chování u dětí s PAS – M. Hermannová, I. Jančová, M. Sadílková
- Konference k PAS, Mikasa, z.s. – M. Hermannová, I. Jančová, M. Sadílková
- Dramaterapie – NIDV, Nesměř - D. Vašíčková
- Jógová terapie – D. Vašíčková
- Komunikace s problémovým žákem a rodičem – H. Šťastná, P. Kravčíková
- seznámení s výsledky průzkumu na II. stupni ZŠ – K. Krupová


1.6. Vyhodnocení preventivních aktivit s pedagogy I. a II. st., kteří konají preventivní aktivity v rámci výuky
- předávání zkušeností


Termín: průběžně, závěrečné vyhodnocení - červen 2018

2. Spolupráce s rodiči


2.1. Seznámení rodičů s MPP na třídních schůzkách


- na nástěnce školy a webu školy bude umístěn MPP
- zapojení rodičů do některých akcí školy (např. společné akce, besedy pro rodiče, besedy vedeny rodiči atd.)
Termín: září, říjen 2017

2. 2. Proškolení rodičů v problematice rizikového chování - aktuální situace, diagnostika,
řešení


- aktuální situace ve škole, seznámení s výsledky průzkumu na II. stupni - K. Krupová

Termín: v průběhu školního roku na třídních schůzkách

2.3. Konzultace, krizová intervence


- ve spolupráci s TU a vedením školy poskytovat žákům a jejich rodičům konzultace v problémech rizikového chování žáků


Termín: průběžně

2.4. Seznámení rodičů se školním metodikem prevence


- osobní představení na třídních schůzkách, seznámení s obsahem práce
- termín konzultačních hodin: dle dohody
- označení kabinetu ŠMP
- zapsání informací o ŠMP do žákovské knížky
- umístění informací o školním metodikovi prevence na nástěnku ŠMP a web školy


Termín: září 2017

2.5. Aktivity pro a s rodiči - zlepšení vzájemné komunikace

 

 • Poradna pro volbu povolání /Šťastná H./


T: průběžně ve školním roce 2017/2018

 • Kavárnička pro rodiče /Šťastná H./


T: v průběhu celého školního roku 2017/2018

 • Advent plný andělů /Kravčíková P., Kanclířová A., Hermanová M./


T: listopad 2017

 • Vánoční Olomouc /Kanclířová A., Jančová I., Hermanová M./


T: prosinec 2017

 • Vánoční besídka, vánoční vernisáž /Hermanová M., Fronckeová S., Sadílková M./


T: prosinec 2017

 • „Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku“- výroba adventních věnců


T: prosinec 2017 /Fránková Š., Čaplová E., Martiníková G./

 • Valentýnská výstavka /Hermanová M., Sadílková M./


T: únor 2018

 • „Maminko, tatínku, pracuj s námi chvilinku“- Velikonoční dekorace

T: březen 2018 /Fránková Š., Čaplová E., Martiníková G./

 • Velikonoční vernisáž /Hermanová M., Sadílková M./

T: březen, duben 2018

 • Jarní a letní garden party /Gebauer A., Fronckeová S., Hermannová M./

T: duben, červen 2018

 • Den matek na I. i II.stupni ZŠ /Kahúnová E., Kanclířová A./

T: květen 2018

 • Den řemesel /Kahúnová E../

T: červen 2018

 • Slavnostní rozloučení s 9. tř. /Babincová P., Hermanová M., Sýkorová L./

T: červen 2018

2.6. Aktivity ze strany rodičů

Možné zajímavé aktivity ze strany rodičů jsou v jednání.


Termín: dle dohody v průběhu školního roku

2.7.Třídní schůzky


Termín: dle plánu v průběhu šk. roku

3. Aktivity pro žáky - specifická a nespecifická prevence

3.1. Prevence ve výuce

I.st. ZŠ / Prv, Vl, Př, Pč, Tv /
- zvyšování sebevědomí žáků, pravidla soužití mezi žáky a učiteli, rozvoj osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou, úcta, sebeúcta, důvěra, komunikativní dovednosti, řešení konfliktů, schopnost klást otázky, vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“, práce v kolektivu, vzájemná pomoc, pozitivní citové naladění, řešení stresu, životospráva, zdravý životní styl, schopnost vyhledat pomoc, důležitá telefonní čísla, krizová centra

II.st. ZŠ / Dv, Ov, Tv, Ch, Př, Pč ,KoD/
- pravidla soužití ve skupině /šikana, krádeže/, aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance k menšinám a jiným názorům /rasismus, extremismus/, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, postoje k návykovým látkám /drogy/, právní vědomí, sexuální výchova, komunikativní dovednosti, záškoláctví, schopnost vyhledat pomoc, důležitá telefonní čísla, krizová centra

.
ŠVP: příloha - Primární prevence rizikových projevů chování


Termín: průběžně

3.2. Jednorázové besedy /přednášky/

 

 • Pravidla bezpečného internetu /Krupová K./ 7.- 9. ročníky


T: září 2017

 • Dopravní problematika /Policie ČR/ 4.- 5. ročník


T: říjen 2017

 • Šikana /Policie ČR/ 6. třída


T: říjen 2017

 • Bezpečné sexuální chování v dospívání /PPPP Ostrava/ 6.třída, 8. A

T: leden 2018

 • Nebezpečí šikany /PPPP Ostrava/ 6. třída, 8. A

T: únor 2018

 • Nebezpečí kyberšikany II /PPPP Ostrava/ 6. třída

T: únor 2018

 • Šikana /Renarkon, o.p.s./ 7. třída

T: březen 2018

 • Zdravý životní styl /Renarkon, o.p.s./ 6. Třída

T: březen 2018

 • Co si myslím o drogách /Renarkon, o.p.s./ 9-A

T: duben 2018

 • Poruchy příjmu potravy /Renarkon, o.p.s./ 9.A

T: duben 2018

3.3. Prožitkové programy:


Prožitkové programy jsme zvolili z nabídky organizace Renarkon o.p.s.
Program pro 4. třídy ZŠ – 3 bloky
Program pro 5. třídy ZŠ – 3 bloky

Dále budou prožitkové programy realizovány v následujících projektových dnech.

Projektové dny

 • Bezpečnost nejen cyklistů na silnici – Dopravní výchova /Fronckeová S./

T: září 2017

 • Ovoce a zelenina z naší zahrádky /Hermanová M., Kravčíková P./

T: říjen 2017

 • Sv. Mikuláš /Hermanová M., Jančová I./

T: prosinec 2017

 • Masopust /Hermanová M., Kanclířová A./

T: únor 2018

 • Zdravá výživa – pitný režim /Kravčíková P., Babincová P./

T: březen 2018

 • Velikonoce /Hermanová M., Kanclířová A./

T: březen 2018

 • Sexuální problémy - Prevence pohlavních chorob /Šťastná H., Kravčíková P./

T: květen 2018, 8. a 9.tř.

 • Vztahy v třídních kolektivech /Krupová K./

T: průběžně ve školním roce 2017/2018

V první polovině školního roku 2017/2018 probíhá evropský projekt Aces - ACT Local, Into the world, který je zaměřen především na posílení kompetencí žáků v oblasti mezilidských vztahů, prevenci závislostí, přejímaní zodpovědnosti za své chování a rozvoj kompetencí rodičů – osob pečujících o žáky se SVP.
V rámci projektu jsou zorganizovány 4 workshopy pro žáky 7.-9. ročníku na témata:


1) Kyberšikana, šikana (Krupová K., ŠMP)


T: září 2017


2) Spolupráce, vztahy mezi vrstevníky (Krupová K., ŠMP)


T: říjen 2017


3) Netolismus (Velička T., PPPP)


T: listopad 2017


4) Sexualita (Velička T., PPPP)


T: prosinec 2017

Kromě toho jsou zorganizovány také 4 workshopy (včetně neformálních coffee-times) pro rodiče žáků. Tyto workshopy se budou věnovat podpoře rodičů s dětmi se speciálními potřebami, syndromu vyhoření pečujících osob, sociálním patologiím u žáků se speciálním vzdělávacími potřebami, sexuální výchově v rodině. Úzká spolupráce je navázána s psychologem Mgr. Přemyslem Mikolášem a Bc. Tomášem Veličkou.

Na školní rok 2017/2018 také žádáme o schválení dotace vyhlášené MŠMT pro realizaci projektu Škola v pohodě. Projekt bude zaměřen na prevenci šikany a kyberšikany nejen mezi žáky, ale také mezi pedagogickými pracovníky tím, že bude vytvářet dobrou školní atmosféru a celkové dobré klima školy. Ve spolupráci s organizací AZ Help budeme realizovat komplexní dlouhodobé programy pro všechny třídy druhého stupně. Abychom dosáhli dobrého školního klimatu, je nezbytné, aby se pracovalo také na vztazích a podpoře spolupráce mezi pedagogickými pracovníky. Proto také využijeme vzdělávací aktivitu pro pedagogické pracovníky – Teambuilding, teamworking, teamfun (efektivní práce v pedagogickém týmu – dovednosti strategické výchovy, spolupráce v týmu a pozitivních týmových vztahů – společnost AZ Help).

Projekt Škola v pohodě je sestaven tak, aby byl navazující také ve školních letech 2018/2019.

3.4. Volnočasové aktivity


Důležitou složkou prevence je dostatečná nabídka volnočasových aktivit ze strany školy. Tento úkol
je plněn nejen díky aktivitě dětí v rámci školní družiny, ale i prostřednictvím Sdružení BES a
samozřejmě zásluhou obětavých pedagogů a vychovatelek.

3.4.1. Kroužky
2. stupeň

 • Mediální kroužek (Kanclířová, Sadílková)
 • Pohybově-relaxační (Vašíčková, Stanovská, Hájková, Boogová, Ištuková, Kimáková)
 • Teraristický (Jančová, Sadílková)
 • Kreativní (Fránková, Čaplová, Martiníková)
 • Kulinář (Kravčíková, Babincová, Bučková)
 • Výtvarný s prvky arteterapie (Hermanová)
 • Hudební s prvky muzikoterapie (Hermanová, Savkovič)
 • Fotografický (Hermanová, Jančová)
 • Dramatický (Boogová, Kimáková, Šimečková, Vašíčková)
 • Dívčí klub (Volková)
 • Kroužek – kruh - kruháč (Fronckeová, Kopřivová)

1.stupeň

 • Šikovné ruce (Kreissová)
 • Jóga (Mičková)
 • Taneční (Vodová)
 • Sportovní hry (Kahúnová)
 • Keramická dílna (Jendrulková)
 • Relaxační (Klézlová)
 • Kuchtíci (Dufková)
 • Konstruktivní hry (Jurečková)

Termín: dle stanoveného časového harmonogramu

3.4.2. Jednorázové akce

 

 • Handicamp aneb setkání lezců s postižením Z: Musálek P.

T: jaro 2017

 • Spaní ve škole Z: Hermanová M., Veselá H.

T: říjen 2017, červen 2018

 • Mikulášská nadílka Z: Jančová I.

T: prosinec 2017

 • Rehabilitační pobyt Z: Hermanová M., Musálek P.

T: červen 2018

 • Školní výlety Z: třídní učitelé

T: květen, červen 2018

 • Návštěvy kina CineStar
 • Divadelní představení, koncerty
 • Další akce pro žáky: viz. akce pořádané pro rodiče

Termín: v průběhu školního roku


3.4.3. Jiné instituce /účast žáků na akcích/

- DUHA
- Divadlo Forum
- STONOŽKA
- Občanské sdružení ABAK

Termín: průběžně

3.5. Prevence zaměřena na vybrané problémové žáky

- výběr problémových žáků /VP, ŠMP, ŘŠ, TU, ŠPP/
- zvyšování sociálních kompetencí (především u žáků s diagnózou PAS)


Termín: průběžně

3.5.1. Individuální práce

-konzultace
individuální terapie / psycholog /
výchovné komise


Termín: průběžně

3.5.2.Skupinová práce

Skupinové terapie: hippoterapie
canisterapie
muzikoterapie
arteterapie
zooterapie
dramaterapie

Nácvik sociálních a komunikativních dovedností u žáků s PAS.

Termín: průběžně

4. Spolupráce s jinými institucemi
AZ Help, z.s.
APLA Praha
PPP Ostrava
PPPP Ostrava (Poradna pro primární prevenci)
SPC Frýdek – Místek
SPC Kpt.Vajdy, Ostrava
SPC pro mentálně postižené, Těšínská, Ostrava
Městská policie Ostrava
Policie ČR
Renarkon, o.p.s.
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka
Lékaři /pediatři, psychiatři, psychologové/
Média /TV, Moravskoslezský deník, Český rozhlas /
MŠ logopedická, U Školky, Ostrava – Poruba
Třídy při zdravotnických zařízeních FNO – Oddělení dětské neurologie

Termín: průběžně

Do výše uvedených akcí budou postupně zapojeny nové paní učitelky a vychovatelky.

Mgr. Jana Heřmanová Mgr. Kateřina Krupová
ředitel školy školní metodik prevence

V Ostravě 22. 9. 2017

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.