5.PROJEKTOVÝ DEN – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

název:  SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ

Cíl projektu:

 • žáci budou umět vysvětlit pojem náboženství a objasnit, co je jeho podstatou
 • žáci získají povědomí o různých světových náboženstvích, o jejich původu
 • žáci získají představu o vzájemném prolínání náboženství a o jejich přínosu pro moderního člověka
 • žáci si uvědomí, co je v životě skutečně důležité a vyjasní si žebříček hodnot pro život
 • žáci budou procvičovat a zdokonalovat se v dovednosti spolupráce a komunikace  s ostatními

Popis projektu:

 1. 1.Úvod - seznámenítématem projektového dne, které provede saturňan Leopold. Žáci budou rozděleni do skupin napříč věkovými kategoriemi. Každá skupina obdrží své zadání projektového dne.
 2. 2.Žáci nejprve dle zadání náboženství vyplní přiřazovačku „Pojem – vysvětlení“. Každýtěchto pojmů, jež jsou zároveň nosnými pilíři jednotlivých náboženství si spolu s vyučujícím řádně vysvětlí a vyhledají k němu patřičné informace. Vše nalepí na plakát.
 3. 3.Žáci vyhledají dostupné informace, jež jsou principem jimi zvoleného náboženství a vše zformují do informačního plakátu. Zamyslí se nad principy tohoto náboženství a vyhledají veškeré dostupné informace, které lze najít na internetu neboliteratuře. Vše vyzdobí obrázky či fotografiemi, kresbou.
 4. 4.Žáci vyberou jednoho či více zástupců, které obléknousouladu se svým zvoleným náboženstvím, je možné rovněž sehrát nějakou scénku spojenou s dějinami náboženství…(např. klanění tří králů, přechod přes řeku Jordán apod.)
 5. 5.Žáci si povypráví o svých vytvořených plakátech, aby se dozvěděli co možná nejvíce o různých světových náboženstvích, popřípadě sehrají scénky na toto téma.
 6. 6.Vše vyhodnotí saturňan Leopold a opět vybere nejzdatnější tým, který sladce odmění.

Rozvíjení kompetencí:

1. žák se bude snažit být tolerantní k druhým, učit se naslouchat

2. žák ocení práci druhých, bude pomáhat 

3. žák bude komunikovat se svým okolím a bude se snažit pracovat v týmu

4. žák bude rozvíjet samostatnost a tvořivost

5. žák se bude snažit naučit se naplánovat a zorganizovat činnost

6. žák bude vyhledávat, zpracovávat a používat informace z literatury a internetu

7. žák bude prezentovat své názory na plakátě vystaveném v prostorách školy

8. žák bude při své činnosti využívat komunikační i informační technologie – počítač

9. žák bude veden k samostatnosti při řešení problémů

10. u žáka bude rozvíjena snaha o kladný přístup k výsledkům pracovní činnosti nejen

      z hlediska kvality a kvantity, ale také z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí

11. žáci budou vedeni k práci v souladu s pravidly bezpečnosti

Průnik vzdělávacími předměty:

Čj – vyhledávání informací v encyklopediích – výpisky, vyprávění, scénka, báseň apod.

Info – vyhledávání informací na internetu, kopírování do Wordu, tisk

Vv a Pč – výtvarné ztvárnění tématu , malování, lepení a jiné aktivity

Kd – připomenutí pravidel slušného chování, komunikace mezi spolužáky

P – člověk, bytost bio-psycho-sociální

Ov – člověk ve společnosti, kultura, náboženství a víra

D – původ náboženství, prolínání náboženství, principy

Formy práce: doporučená práce individuální, ve dvojicích, ve skupině, v komunitním kruhu

Metody práce: vyhledávání informací v knihách, na PC, v časopisech, zpracování informací na PC, odeslání e-mailu, seznámení spolužáků s informacemi, vlastní tvorba

Pomůcky a materiály k realizaci projektu : připravené materiály, internet, časopisy, kancelářské potřeby, ( výkres, pastelky, fixy, lepidlo, barevné papíry atd.), sáčky apod.

 • PŘIŘAZOVAČKA  POJMŮ – HINDUISMUS

Nastříháme pásky a přiřazujeme…např. REINKARNACE - (doslovný překlad znovuvtělování, česky převtělování) je označení představy, že pozemský život se vícekrát opakuje

Mandala

 

 

Tibetská kniha mrtvých

 

 

Reinkarnace

 

 

Askeze

 

 

Nirvána

 

 

Mudry

 

 

 

Stúpa

 

 

Mantra

 

 

Znamená kruh nebo dokonce magický kruh a ačkoli toto slovo pochází z východu, samotné slovo je nadkulturním symbolem jednoty vyskytujícím se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. V nejširším smyslu to jsou diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Dají se  najít také v půdorysu staveb ze starého Egyptu, Babylónu a Jávy.

je jedním ze základních textů tibetského buddhismu. Autorství tohoto díla je tradičně připisováno Padmasambhavovi. Bardo thödol poskytuje návod pro živé bytosti jak úspěšně projít obdobím mezi smrtí a novým vtělením a jak se může proces umírání změnit na proces osvobození. Knihu by měl podle buddhistické tradice číst každý, nejlepší však je slyšet ji z úst lámů.

(doslovný překlad znovuvtělování, česky převtělování) je označení představy, že pozemský život se vícekrát opakuje.

původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplína. Pojem asketa pak značí toho, kdo se prakticky zříká světských zájmů, aby mohl dosáhnout pokroku v duchovním životě. V určitém kontextu může znamenat též určitý druh umrtvování či trýznění těla.

označoval původně vyhasnutí ohně. Gautama Buddha používá toto slovo ve smyslu ustání nesprávných skutečností: Zničení žádosti, nenávisti a zaslepení se nazývá vyhasnutí. Tento pojem však znamená víc než poznání vlastní podmíněnosti a rozpad bytosti.

je symbolické či rituální gesto používané v buddhismu i hinduismu. Některé rituály jsou předváděny pomocí celého těla, avšak k zobrazení většiny z nich je třeba jen ruka a prsty. Jsou důležité při interpretaci mnoha náboženských zobrazení i jako součást některých hinduistických rituálů apod. Některé se také používají při léčení. Jejich funkce je založena na regulaci toku prány v těle.

je buddhistická sakrální stavba sloužící pro uchovávání buddhistických relikvií, typicky ostatků svatých či samotného Buddhy. Nejstarší stavby se nacházejí zejména na Indickém subkontinentu, dále pak v asijských zemích, kde má buddhismus vybudovanou tradici. Mohou mít různé tvary, úcta se jim prokazuje obcházením.

Ve východních náboženstvích jako je hinduismus či buddhismus slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci (opakování v mysli). Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam daný konkrétním náboženstvím, ale také jde o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na zvukovou vibraci. Účelem většiny meditací je dosáhnout vysvobození (mókšy). Oslavné a povznášející motlitby se většinou recitují nahlas.

 

 • PŘIŘAZOVAČKA POJMŮ – ISLÁM

 

Mohamed

 

 

Ramadán

 

 

Korán

 

 

Mekka

 

 

Alláh

 

 

Súra

 

 

Hidžra

 

 

Muslim

 

 

je posledním prorokem islámu, poukazuje na fakt, že všichni proroci vyzývají k jednomu, společnému náboženství, které vyzývá k uctívání jediného Boha. V této základní myšlence není mezi proroky žádný rozdíl.

je devátý měsíc islámského kalendáře. Půst v tomto měsíci patří mezi pět pilířů islámu.

je základem islámského vyznání. Jakožto „svatá kniha islámu“ bývá srovnáván s křesťanskou biblí. Ačkoliv se toto srovnání nabízí, od bible se  odlišuje formou i obsahem. Dalo by se říci, že pro muslimy je  významnější než bible pro křesťany. Jeho symbolika pro muslimy občas bývá srovnávána se symbolikou Ježíše Krista pro křesťany.

je město s 1 484 858 obyvateli  v západní části Saúdské Arábie. Toto město  je rodištěm Mohameda, proroka islámu, a je nejsvětějším městem islámu. Každým rokem putuje na pouť během hadždže  tři milióny muslimů, přičemž nevěřícím je vstup do města tradičně zakázán.

V Koránu je svrchovaný pán veškerého tvorstva. Díla jeho stvoření jsou označena výrazem áját. Tohoto boha nelze popsat slovy, v Koránu se o něm hovoří pouze v metafoře, že je světlem pro ty, kteří ve víře hledají. Přesto v jiných súrách se ale objevují atributy výrazně lidské (mávající ruka, usazení na trůně)

Je v překladu řada kamenů ve zdi, pak řádek písma ve sloupci, česky skladba-  je arabské označení pro jednu ze 114 kapitol Koránu. Jsou  někdy označovány jako islámský otčenáš, řazeny podle délky od nejdelší k nejkratší. Každá …. se ještě dělí na verše  podobně jako knihy v Bibli.

Je to arabské slovo překládané jako „přerušení kmenových a rodových svazků a vztahů a navázání nových“. Značí přesídlení proroka Mohameda z Mekky do Medíny roku 622 a také počátek islámského letopočtu.

 

je vyznavač islámu. Význam arabského slova „muslim“ je oddaný (Bohu).

 • PŘIŘAZOVAČKA POJMŮ -  JUDAISMUS

Židé (židovský národ)

 

 

Diaspora

 

 

Chasid

 

 

Rabín

 

 

Šoa

 

 

Sionismus

 

 

Synagoga

 

 

Košer

 

 

jsou semitským národem pocházejícím z oblasti Blízkého východu. Kromě tohoto označení jsou nazýváni též jako Izrael  nebo Synové Izraele, Izraelité. Občas se pro Židy používá i označení Hebrejové či Hebrejci . Nejstarší záznamy o existenci izraelského národa spadají do 2. tisíciletí př. n. l. Během 3 000 let se ze své pravlasti – Izraele – rozšířili do celého světa.

označuje lidi nebo etnickou populaci, kteří jsou přinuceni emigrovat ze své domoviny. Nejznámější je Židovská diaspora mezi lety 70 n. l. až 1948, kdy byl založen svobodný stát Izrael.

je židovské hnutí, které vzniklo na počátku 18. století v Haliči, dnes jihovýchodním Polsku a západní Ukrajině. Jeho zakladatelem byl rabín Jisra'el ben Eli'ezer, „Pán dobrého Jména“, kolem 1700–1760). Jedná se o duševní ideál člověka…

je vysokou náboženskou autoritou v judaismu. Obecně tento pojem znamená „učitel“, původní význam slova rav je „mistr“, „pán“. Českým zemským mistrem je v současnosti Karol Sidon.

Holokaust, též holocaust ,- zničení, pohroma - je označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako Židé prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světové války. Během této genocidy bylo vyvražděno kolem 6 milionů Židů.

je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do Erec Jisra'el a vybudování a udržení židovského státu.

je židovská modlitebna, sloužící kromě místa pro bohoslužebná setkání i jako místo setkání společenských nebo náboženského studia. V jidiš se nazývá ‎‎ „šul“ (škola).

je soubor stravovacích zvyků v judaismu. Jedná se o celou sestavu pravidel pro rituální čistotu jídla židovské kuchyně.

 • KŘESŤANSTVÍ

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

 

Já jsem Pán, tvůj Bůh.

 

Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

 

Nevezmeš jména Božího nadarmo.

 

Pomni, abys den sváteční světil.

 

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

Nepromluvíš křivého svědectví.

 

Nepožádáš manželky bližního svého ani statku bližního svého.

Nepokradeš.

 

Nezabiješ.

 

Nezesmilníš.

 

Ž

A

B

Text v Exodu

Text v Deuteronomiu

Katechetická formule

1.

1.

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.

Já jsem Pán, tvůj Bůh:

2.

1.

Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

2.

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Nevezmeš jména Božího nadarmo.

3.

3.

2.

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.

4.

4.

3.

Pamatuj na den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.

Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat... ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.

Pomni, abys den sváteční světil.

5.

5.

4.

Cti svého otce a svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys dlouho byl živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

6.

6.

5.

Nezabiješ.

7.

7.

6.

Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš)

8.

8.

7.

Nepokradeš.

9.

9.

8.

Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

Nepromluvíš křivého svědectví.

10.

10.

9.

Nebudeš dychtit po domě svého bližního.

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. Nebudeš toužit po domě svého bližního ani po jeho poli ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Nepožádáš manželky bližního svého.

10.

Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku nebo po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Nepožádáš statku bližního svého.

zdroje: https://cs.wikipedia.org

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.