Školní poradenské pracoviště

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok 2017 - 2018
Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Od 1. 9. 2017 je v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, v Ostravě – Porubě, příspěvkové organizaci zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy Mgr. Jana Heřmanová, odpovědný pracovník - Vedoucí ŠPP a VP -  Mgr. Helena Šťastná.  Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. Program odráží specifika školy i regionu.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

Školní poradenské pracoviště :

- Vedoucí ŠPP a Výchovný poradce (kariérový poradce) – Mgr. Helena Šťastná

- Školní metodik prevence  - Mgr. Kateřina Krupová

- Školní speciální pedagog – Mgr. Soňa Fronckeová

- Školní speciální pedagog – Mgr. Petr Musálek

 

- Pravidelná schůzka týmu ŠPP 1x měsíčně první pondělí v měsíci od 13.30 do 14.30 hod na pracovišti Karla Pokorného 1742/50, Ostrava – Poruba; dále v měsíci aktuálně dle potřeby

 

- Konzultace jednotlivých pracovníků:

Vedoucí ŠPP a VP – Mgr. Helena Šťastná – VP - PO – 8.00 – 8.45 hod; VŠPP od 9.00 – 10.30 hod

Školní metodik prevence – Mgr. Kateřina Krupová – operativně dle telefonické domluvy, 1. PO v měsíci od 13.30 – 14.30 hod

Školní speciální pedagog Mgr. Soňa Fronckeová – ST – 11.00 – 11.45 hod

Školní speciální pedagog Mgr. Petr Musálek – operativně dle telefonické domluvy; 1. PO v měsíci od 13.30 – 14:30 hod

Cíl ŠPP:

koordinovat pedagogicko-psychologické poradenství ve škole

pracovat s celým systémem školy (vedení, ped. sbor, třídní učitelé, žáci, rodiče žáků)

podílet se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků

podílet se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků

 podílet se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádět analýzy a návrhy konkrétních opatření

pracovat průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňovat prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy; stmelování pedagogického kolektivu pro vytváření dobrého klimatu a tím i vzoru pro žáky

podílet se na přijímacím řízení

provádět komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování

zjišťovat individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků u všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků s PAS, MP, ZP, TP, SP, SPU a CH, NKD

provádět edukační terapii

provádět prevenci školní neúspěšnosti

provádět krizovou intervenci žáků

provádět pedagogickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli, kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ

koordinovat kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…)

odborně a metodicky pomáhat učitelům zavádět a aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do vzdělávacího procesu

poskytovat konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu

zajišťovat koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP

zajišťovat koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru

v odůvodněných případech zprostředkovávat žákům kontakt s veřejným ochráncem práv

dodržovat etický kodex pedagoga, speciálního pedagoga

Nadstandardní činnosti: osvětová a vzdělávací činnost; pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volno-časových aktivit; pomoc s konkursními řízeními vyhlašovanými školou;

školní speciální pedagogové mohou nabízet i jiné druhy nadstandardních činností, např. arteterapii podle toho, v čem získali další odborné vzdělání a v souladu s potřebami školy

 

Plán práce Vedoucího ŠPP a výchovného  poradce: viz. Plán VP pro školní rok 2017- 2018
Vedoucí ŠPP a VP bude: spolupracovat se školním metodikem prevence a školními speciálními pedagogy, koordinovat jejich činnost

spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP a koordinovat činnost ŠPZ s pedagogickými pracovníky

koordinovat spolupráci v rámci projektu EU pod názvem KIPR pod NÚV z pozice metodika

poskytovat metodickou pomoc při vypracování IVP; vyhodnocení IVP, prací s Doporučením pro vzdělávání a s podpůrnými opatřeními

provádět vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči

předkládat návrhy na postup a řešení problémů žáků

průběžně sledovat chování žáků po dobu školní docházky

koordinovat spolupráci třídních učitelů se školními speciálními pedagogy

pomáhat v kariérovém poradenství a spolupracovat s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese

pomáhat vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce

metodicky pomáhat třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
podílet se na realizaci preventivního programu školy a pomáhat při jeho vytváření

o své činnosti si povede písemné záznamy; vést si podrobnou agendu o zařazení žáků do jednotlivých ŠPZ

spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte

bude ochráncem práv dítěte v prostředí škol

 
Plán práce Školního  metodika prevence: viz. MPP a plán ŠMP na školní rok 2017-2018

ŠMP bude: spolupracovat s výchovným poradcem a třídními učiteli

spolupracovat se školními speciálními pedagogy

pomáhat vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole; pracovat s třídami na vztazích v kolektivu, prevenci šikany, rasismu; vytvářet sociometrické šetření  

sledovat aktuální situaci na škole a inovovat strategie přístupu k prevenci

poskytovat odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit

koordinovat poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole

spolupracovat s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek

zajišťovat informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji; konzultace s rodiči

spolupracovat se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních

ve spolupráci s dalšími odborníky poskytovat konzultační a poradenskou pomoc rodičům

podílet se na akcích pořádaných školou v oblasti volno-časových aktivit

pomáhat při vytváření nabídky volno-časových aktivit školy
Plán práce Školních speciálních pedagogů:
ŠSP budou: podílet se na speciálně-pedagogickém poradenství ve škole, koordinovat spolupráci ŠPP s pedagogickými pracovníky školy

připravovat a ovlivňovat podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sledovat a pravidelně vyhodnocovat proces individuální integrace

provádět speciálně-pedagogickou diagnostickou činnost

pomáhat vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

realizovat speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytovat reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami /s PAS, MP, ZP, TP, SP, SPU a CH/; vést kroužek NSD (nácviku sociálních dovedností) nadstandardně pro žáky s poruchami sociálních a komunikačních dovedností

navrhovat a pomáhat realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky; koordinovat vzájemné hospitace

metodicky vést asistenty speciálního pedagoga a metodicky napomáhat začínajícím pedagogům

poskytovat pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhat při jejich aplikaci; školit ped. pracovníky – o metodách práce, koordinovat vzájemné prezentace metod práce; poskytovat dopomoc při realizacích naplňování očekávaných výstupů

koordinovat spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti

poskytovat poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům; pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

dodržovat etický kodex poradenského pracovníka

Zpracovala: Mgr. Helena Šťastná
V Ostravě dne 4. 9. 2017
 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.