Dějepis

Exkurze do Památníku 2. světové války v Hrabyni

I letos absolvovaly deváté ročníky již tradiční dějepisnou exkurzi do Památníku 2. světové války.

Nejprve jsme si prohlédli (a prolezli) vojenskou techniku vystavenou v areálu a pak jsme zamířili na edukační program. Ten byl věnován budování československé armády za 1. republiky a pomohl nám udělat si obrázek o tom, nakolik jsme byli na konflikt s Německem připraveni. Také jsme si mohli zblízka prohlédnout výzbroj a výstroj a vyzkoušet si helmy používané v tomto období. S překvapením jsme zjistili, že v nich vojáci museli mít dost těžkou hlavu.

Samotným památníkem nás provedl průvodce. Z některých částí expozice nám nebylo veselo, ale uvědomili jsme si spoustu věcí, o kterých jsme sice ve škole slyšeli, ale v prostředí památníku byly mnohem jasnější a silnější. 

collage-2018

 

Muzeum Moravských bratří

1.11. se žáci 8.B vydali na dějepisnou exkurzi do Suchdola nad Odrou. Dvacet minut jízdy vlakem od Ostravy nás čekala dvě muzea: jedno z nich se věnuje historii Moravských bratří v našem regionu a jejich celosvětovému působení, druhé pak letecké archeologii 2. světové války. Nejvíce nás zaujaly mučící nástroje používané na napravení nekatolických poddaných a rekonstruovaná havarovaná stíhačka Focke Wulf 190, poskládaná z nalezených fragmentů.

Fotogalerii z akce naleznete: ZDE

                                       muzeumkolaz

 

Poznávací vycházka do centra Ostravy.

Vydali jsme se na dobrodružnou výpravu do centra Ostravy, kde jsme pátrali po památkách ,stavbách a zajímavých místech.

Seznámili jsme se s nimi na obrázcích v prvouce a našim úkolem na vycházce bylo najít je v centru města.

Nejvíce se nám líbila vyhlídka z radniční věže.

ostrava 2   ostrava 1
ostrava 3 ostrava 4

 


 

Muzeum Moravských bratří

1.12. se žáci 8.B vydali na dějepisnou exkurzi do Suchdola nad Odrou. Dvacet minut jízdy vlakem od Ostravy nás čekala dvě muzea: jedno z nich se věnuje historii Moravských bratří v našem regionu a jejich celosvětovému působení, druhé pak letecké archeologii 2. světové války. Nejvíce nás zaujaly mučící nástroje používané na napravení nekatolických poddaných a rekonstruovaná havarovaná stíhačka Focke Wulf 190, poskládaná z nalezených fragmentů.

Fotogalerii z akce naleznete: ZDE

                                       muzeumkolaz

 

Můj vztah k dějepisu

 

 

Dějepis je velmi poučný a pro mne má velký význam. V hodinách dějepisu se vždy děje něco napínavého. Dějiny naší planety a lidí jsou moc vzrušující.Vynálezy, zemědělství, to všechno se musíme naučit, abychom věděli, že naši předkové byli velmi vynalézaví a bystří. Je zajímavé, jak uměli naložit s tím, co měli. Díky nim jsme dnes tady, a proto mám dějepis tak rád. Dozvěděl jsem se, že každá věc má svou historii - minulost. Naše planeta je nádherná a zajímavá, máme se pořád co učit.

 

Martin Krečmer, 6. tř.


 

Dějepis

 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem předmětu je kultivování historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti, a které se promítly do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen zejména na moderní dějiny, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. K pochopení historických dějů a jevů je nutné rozvíjet časové a prostorové představy žáků. Je třeba vést žáky k poznání, že historie není uzavřenou minulostí, ale její důsledky nás provázejí v současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k dějinám regionu, znalost osobností i památek. Při práci s dětmi je důležitý individuální přístup a přiměřené tempo při probírání nové látky. Práce s mapou je pro žáky velmi obtížná, vyžaduje nápomoc pedagoga. Důležité je používání vizuálních, ale i prostorových pomůcek (kartičky, tabulky, obrázky). Vhodné jsou manipulace doplňováním, vyhledáváním, spojováním, zaškrtáváním jednotlivých pojmů. Opakování učiva je třeba naplánovat s náležitou přehledností požadavků a ověřením porozumění zadání. Alternativou zkoušení mohou být dějepisné soutěže a kvízy.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Dějepis je vyučován na II. stupni Základní školy od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 2 vyučovací hodiny za týden. V 9. ročníku je využita 1 disponibilní hodina. Časová dotace předmětu Dějepis u dětí, které jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu ZŠ LMP je na II. stupni od 7. do 9. ročníku 1 hodina týdně. Vyučovací hodina Dějepisu může být realizována v počítačové učebně za použití internetu, nebo i mimo areál školy návštěvou muzea, galerie či výstavy. Informace mohou být čerpány z různých zdrojů, např. promítání filmů s historickou tematikou.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

učitel:

- vyhledává a třídí informace o probíraných oblastech

- seznamuje žáky s běžně užívanými termíny a uvádí je do souvislostí

- vytváří pozitivní vztah k učení

- klade důraz na porozumění při práci s historickým materiálem

- rozvíjí zájem žáků o současnost a minulost vlastního národa

Kompetence k řešení problémů

učitel:

- vnímá nejrůznější společenské problémy v jejich vývoji a přemýšlí o jejich příčinách

- získává orientaci v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních i ekonomických faktech tvořících rámec každodenního života

- při řešení problémů objevuje spojitosti s historií

- hledá paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnává je v evropském a celosvětovém měřítku

Kompetence komunikativní

učitel:

- uplatňuje vhodné prostředky komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a k přiměřenému obhajování práv

- vyjadřuje své názory na společenské dění

- vede žáky k odolnosti vůči myšlenkové manipulaci

- umí naslouchat a porozumět argumentaci druhých

- formuluje a vyjadřuje myšlenky v historicky logickém sledu

Kompetence sociální a personální

učitel:

- chápe potřebu spolupráce se spolužáky při řešení určitého úkolu

- je odpovědný za kvalitu společné práce

- uvědoměle přijímá určité role ve skupině

- vytváří příjemnou atmosféru v kolektivu

- má ohleduplnost a úctu při jednání s druhými lidmi

Kompetence občanské

učitel:

- přijímá základní principy na kterých spočívají zákony a společenské normy

- formuje úctu žáků k vlastnímu národu a rozvíjí respekt ke kulturním či jiným odlišnostem lidí, skupin i společenství

- aktivně zapojuje žáky do kulturního dění

- má schopnost vcítit se do situace jiného člověka, příp. osobnosti známé z historie

Kompetence pracovní

učitel:

- využívá znalostí a zkušeností získaných při výuce historie v zájmu rozvoje každého žáka a v přípravě na budoucí povolání

- vede žáky k ochraně kulturních a společenských hodnot

- chápe podstatu, cíl a riziko povolání

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova

Hodnoty, postoje, praktická etika - vlastní a cizí postoje a hodnoty, jejich projevy v chování lidí zejm. za 2. světové války (holocaust, …)

Výchova demokratického občana

Občan, občanská společnost a stát - stoletá válka, vznik USA – Listina základních práv a svobod, občanská práva, revoluční rok 1848, sjednocení Evropy, mezinárodní organizace, totalitní režimy, rasismus, holocaust, ideologie, občanská společnost

Formy participace občanů v politickém životě - volební systém, formy vlády, vznik Československa

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - demokracie, despocie, tyranie, řecký městský stát, Velká Francouzská revoluce, Napoleonova vojenská diktatura, politické změny po 1. světové válce, 2. světové válce, na přelomu 80. a 90. let, ústavy, zákony

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Evropa a svět nás zajímá - kulturní odkaz starověkých států, zvyky a tradice jednotlivých národů, objevné plavby

Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace, starověké státy, stěhování národů, formování evropských států, křížové výpravy, mírové poselství Jiřího z Poděbrad, osvícenství, uspořádání světa po jednotlivých válkách, vznik SN, integrační proces EU

Multikulturní výchova

Kulturní diference - člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky – kalokaghatia v Řecku Lidské vztahy - náboženství, sbližování a prolínání kult. vlivů v období helénismu, náš etnický původ, předsudky, stereotypy katolické církve, husitství, poznávání jiných kultur, mezinárodní solidarita

Etnický původ - rovnocennost etnických skupin, Islámský svět, rasová diskriminace, otrokářství, antisemitismus

Princip sociálního smíru a solidarity - diskriminace, předsudky vůči etnickým skupinám za 2. světové války a otázka lidských práv

Environmentální výchova

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - průmyslová revoluce, demografický vývoj, vynálezy a objevy

Mediální výchova

Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické perspektivy (propaganda, vliv politiky na média,..)

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Dějepisu můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / DĚJEPIS / PROCVIČOVÁNÍ


pyramidy       

 


 

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.