Matematika

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY

Dne 19.2.2019 proběhlo v sedmé třídě projektové vyučování matematiky. Cílem bylo naučit žáky s minimálními výstupy správně odhadnout cenu vybraného sortimentu, ověření ceny výpočtem a překontrolování vrácených peněz. A jak nám to šlo???

fm1   fm2
fm3 fm4

Celou fotogalerii naleznete: ZDE


 

KULINÁŘ - FINANČNÍ GRAMOTNOST

Dne 2.května 2018 jsme se s dětmi z Kulináře vypravili do obchodu. Děti měly za úkol odhadnout a následně zjistit skutečnou cenu vybraných potravin. Dětem se činnost velmi líbila a ani nepoznaly, že se učí... Za odměnu si mohly vybrat jakoukoli sladkost do 20,-Kč. Důležité bylo ukázat dětem, jaká je skutečná hodnota potravin, s nimiž se dnes a denně setkávají a konzumují je.

kul1  

kul2

kul3 kul4

CELOU FOTOGALERII Z AKCE NALEZNETE: ZDE

 


 

 

Projektový den "Základy finanční gramotnosti"

Žáci v rámci projektového dne navštívili různé obchody v okolí školy. Zjišťovali, jaké druhy zboží se v těchto obchodech prodávají. Každý žák dostal peněžní částku, za kterou si musel vybrat zboží, samostatně zaplatit a vše překontrolovat.

Po návratu do školy plnili žáci další úkoly např.:

-zjišťovali a doplňovali cenu jednotlivého zboží

-zjišťovali a vypočítávali sumu peněz v peňežence

-vypočítávali sumu různých nákupů atd.....

fin gr1

fin gr

fin gr5  

fin gr6
fin gr2 fin gr3

 
 

Naše matematika a fyzika

 

Matematika je dobrá,

když nás to učí paní Petra.

Naučí nás nové věci,

nová čísla nám vysvětlí.

A my máme radost přeci.

 Přísná sice trochu je,

ale legraci s ní každý zažije.

Geometrii ovládá,

občas s námi trochu zamává.

 Fyziku nás má

a pokusy s námi dělá.

Nové věci nám vysvětlí,

pokusy děláme

a radost z toho máme.

Jirka Dudek a Marek Dojcsar

 


 

 

 

 

Projektový den - FINANČNÍ GRAMOTNOST

V pondělí  5. ledna 2015 proběhl na naší škole projektový den, který byl zaměřený na finanční gramotnost. Protože se jednalo o první projektové vyučování tohoto typu, zaměřili jsme se na základní informace o českých i zahraničních bankovkách a penězích všeobecně. Žáci se seznámili s podobou peněz, které si mohli prohlédnout i ve skutečnosti. Zjistili si základní informace o osobnostech, které jsou vyobrazeny na českých bankovkách. Starší žáci si vytvořili dokonce návrhy na vlastní bankovky. Podstatnou částí projektového dne bylo vyzkoušet si nákup v obchodě či v cukrárně. Ne všichni žáci tento úkol zvládli bez chybičky, ale příště už budou zase zkušenější.

fin1   fin2

FOTOGRAFIE Z PROJEKTOVÉHO DNE NALEZNETE ZDE: ( uživatel: ukrajinska, heslo: ukrajinska) KLIKNI

logfg       Projektový den - Finanční gramotnost 5.1.2015  

  

 

UČIVO:

PROBÍRANÉ UČIVO:

Učivo 1.ročníku

Čísla a početní operace do 20

číselné řady, zápis čísel na číselné ose, rozklady čísel, porovnávání čísel

sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

Závislosti, vztahy a práce s daty

Geometrie v rovině a prostoru

základní útvary v rovině

základní útvary v prostoru

Učivo 2.ročníku

Čísla a početní operace počítání do 20 s přechodem přes 10

přirozená čísla v oboru do 100 - numerace  

násobilka   

Závislosti,vztahy a práce s daty   

posloupnost přirozených čísel   

porovnávání přirozených čísel   

sčítání odčítání dvojciferných čísel   

práce s papírovými bankovkami a mincemi   

zaokrouhlování   

Geometrie v rovině a prostoru   

Úsečka, základní útvary v rovině, tělesa

Učivo 3.ročníku

Čísla a početní operace   

násobení a dělení do 100   

užívání závorek v příkladech se dvěma početními výkony   

přirozená čísla v oboru do 1000 - numerace   

určování stovek, desítek , jednotek   

orientace na číselné ose     

zaokrouhlování   

písemné sčítání a odčítání se zkouškou   

Závislosti, vztahy a práce s daty   

Hodiny – hodina, minuta, sekunda   

Geometrie v rovině a prostoru   

geometrické útvary   

geometrická tělesa   

osová souměrnost   

obvod, obsah   

Úsečka

Učivo 4.ročníku 

Závislosti, vztahy a práce s daty   

přirozená čísla v oboru do 10 000,numerace   

orientace na číselné ose   

Porovnávání a zaokrouhlování čísel   

písemné sčítání a odčítání se zkouškou   

slovní úlohy   

Čísla a početní operace   

násobení a dělení číslem 20,30 až 90 do 1000   

Násobení a dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným   

Geometrie v rovině a prostoru   

vrcholy, strany   

polopřímka   

Obvody   

Učivo 5.ročníku   

Číslo a početní operace   

obor přirozených čísel   

zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa   

násobilka   

vlastnosti početních operací s přirozenými čísly   

písemné algoritmy početních operací   

přirozená čísla v oboru do 1 000 000     

čtení, psaní, porovnávání, zaokrouhlování   

početní operace čísel do 1 000 000   

využití vlastností početních výkonů   

odhady a kontroly výpočtů   

přirozená čísla přes milión - čtení, psaní, porovnávání čísel  

zlomky - čtení, psaní, porovnávání zlomků  

sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem  

desetinná čísla - psaní a čtení desetinných čísel, porovnávání, zaokrouhlování  

Závislosti, vztahy a práce s daty, diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády  

Geometrie v rovině a v prostoru  základní útvary v prostoru - kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec; délka úsečky; jednotky délky a   jejich převody, číselné a obrazové řady  magické čtverce

Učivo 6.ročníku

Aritmetika 

Přirozená čísla  

Desetinná čísla řádu desetin a setin

Úhel a jeho velikost

Osová souměrnost

Trojúhelník

Objem a povrch kvádru a krychle

Učivo 7.ročníku

Zlomky a operace s nimi

Celá, racionální čísla

Procenta

Úroky

Shodnost trojúhelníku, středová souměrnost

Čtyřúhelníky, hranoly

Učivo 8.ročníku

Druhá mocnina a odmocnina

Pythagorova věta

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Výrazy

Lineární rovnice

Základy statistiky

Číselné a logické řady

Kruh, kružnice, válec

Konstrukční úlohy

Učivo 9.ročníku

Lomený výraz

Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli

Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými

Funkce

Podobnost

Goniometrické funkce sinus a tangens v pravoúhlém trojúhelníku

Jehlan, kužel, koule

Základy finanční matematiky


 

 

Matematika

Charakteristika předmětu Matematika

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast matematika a její aplikace prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. ročníku. Je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Rozvijí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť‘, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku. Současně přispívá k vytváření určitých rysů osobnosti jako je vytrvalost, pracovitost, kritičnost. Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě, umožňuje získávat matematickou gramotnost a logické myšlení a tím vytváří předpoklady pro další možné úspěšné studium. Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, ekonomiky, techniky a využití počítačů.

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

1/ Číslo a proměnná

2/ Závislosti, vztahy a práce s daty

3/ Geometrie v rovině a v prostoru

4/ Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Tyto okruhy jsou zapracovány do tématických celků v jednotlivých ročnících.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Předmět matematika je vyučován v 1. – 5. ročníku. V matematice byly využity 4 disponibilní hodiny. ZŠ – ročník počet hodin ZŠ LMP – ročník počet hodin

1. ročník 5 hodin 1. ročník 4 hodin

2. ročník 5 hodin 2. ročník 5 hodin

3. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin

4. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin

5. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin

6. ročník 4 hodiny 6. ročník 6 hodin

7. ročník 4 hodiny 7. ročník 5 hodin

8. ročník 4 hodiny 8. ročník 5 hodin

9. ročník 4 hodiny 9. ročník 6 hodin

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- vybírá úlohy, které vedou k využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro řešení úloh

- zadává vícekrokových úloh, které vedou k plánování, diskusi a zdůvodňování

- vede žáky k používání a přiřazování pojmů a symbolů

- vede žáky k hledání, vysvětlování a nápravě chyb

- využívá práci s textem a dohlíží na čtení textu s porozuměním

- uplatňuje metody kritického myšlení

Kompetence k řešení problému

Učitel:

- uplatňuje zadávání problémových úloh, modelových situací vedoucích k hledání vlastního úsudku a odhadu

- podporuje hledání podstaty problému / analýza/, hledání příčin, logiky, dávání věcí do souvislosti / syntéza /

- vede žáky k objevování různých variant řešení

- podporuje hledání a nápravy chyb, ověřování si správnosti výsledku

- uplatňuje kladení cílených otázek, odpovědi na zadané otázky, diskusi

Kompetence komunikativní

Učitel:

- podporuje vyjadřování a formulace myšlenek a názorů v logickém sledu, stručné a jasné vyjadřování

- vede žáky k obhajobě vlastního (žákova) názoru na základě věcných argumentů

- uplatňuje aktivity vedoucí k porozumění různým typům textu

- vede k tvorbě a formulaci vlastních úloh

- podporuje stručné a jasné zdůvodňování žákova tvrzení a vysvětlování postupu či hledání chyb

- uplatňuje kooperativní metody a metody kritického myšlení

4. Kompetence sociální a personální

Učitel:

- uplatňuje takové aktivity, které vedou k simulaci životních situací

- vede žáky k uplatnění zodpovědnosti a tvůrčího přístupu

- vede žáky k sebehodnocení, přijímání kritiky a pochvaly

Kompetence občanské

Učitel:

- využívá úlohy, které řeší pracovní a společenské vztahy

- vede žáky í k pracovitosti, vytrvalosti a zodpovědnosti

Kompetence pracovní

Učitel:

- zadává problémové úlohy k cvičeni vytrvalosti a systematičnosti

- vyžaduje dodržování pravidel, termínů, vede k výchově k zodpovědnosti

- zadává úlohy s podnikatelským zaměřením

- zadává úlohy zaměřené na volbu povolání

- uplatňuje takové aktivity které vedou k plánování, hodnocení a sebehodnocení

- vede žáky k samostatnosti v práci

4. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova

Charakteristika průřezového tématu ve vztahu k matematice Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v Matematice akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti.

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.

Přínos Matematiky k průřezovému tématu k rozvoji osobnosti žáka:

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma v matematice:

 vede žáky k porozumění sobě samému a druhým

 uplatňuje takové aktivity, které napomáhají k zvládání vlastního (žákova)chování

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni

 rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

 utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci

 umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. konfliktů)

 formuje studijní dovednosti  podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma v matematice:

 pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým

 vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci

 vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů

 přispívá k uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování

 napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování

Tematické okruhy průřezového tématu v matematice:

Osobnostní rozvoj

 Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

 Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí

 Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení  

 Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích

 Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích

Sociální rozvoj

 Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

Morální rozvoj

 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci

Otestovat si své znalosti v oblasti Matematiky si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / MATEMATIKA / PROCVIČOVÁNÍ


m1

 


 

 

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.