Přírodopis/Přírodověda

NÁVŠTĚVA ZOO

V září 2018 jsme se s projektem Erasmus podívali do ostravské ZOO. Pracovníci ZOO nám připravili výukový blok "Zvířata Evropy"...

7.ee   7.aa

7.b

7.bb

7.f

7.g
7.e 7.dd


 

Návštěva arboreta

7.5. jsme navštívili arboretum v Novém Dvoře u Opavy. S paní průvodkyní jsme si prošli areál, seznámili se s flórou České republiky i celé Evropy, zamysleli se nad tím, co ji ohrožuje a jak ji chránit.  Rostliny a jejich plody jsme si mohli také osahat a očichat. Prohlédli jsme si také výstavu Zvířata a jejich mláďata. Vycpané preparáty byly jako živé :-). Zblízka bychom většinu vystavených zvířat vůbec pozorovat nemohli. Výlet byl spolufinancovaný z projektu Evropské unie Erasmus+.

                                          arboretum-collage

 


 

Výlet 1.B do ZOO Ostrava.

 Náš první velký výlet za zvířátky do ZOO v Ostravě. Moc jsme si to užili. Viděli jsme i mláďátko slona a tak se sem určitě brzy opět podíváme, abychom viděli, jak roste.

zoof 1   zoo 4
zoof 2   zoof 3


 

NÁVŠTĚVA ZOO OSTRAVA

Nový školní rok jsme zahájili netradičně. V pátek 15.9. 2017 jsme se s dětmi vydali do ZOO - Ostrava a moc jsme si to užili.

zoo1  

zoo2

zoo3

zoo4

zoo5 zoo6

 

 

ZÁCHRANNÁ STANICE BARTOŠOVICE

img 2480_-_kopie   img 2502_-_kopie

Projektový den NAŠE PTACTVO

Dne 12. 4. 2016 proběhl na druhém stupni naší školy projektový den na téma Naše ptactvo. Žáci si v rámci tříd vybrali v přípravné fázi některého z našich ptáků. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky se stavbou jeho těla, způsobem života, rozmnožováním, péčí o mláďata. Zároveň zjišťovali, do jaké vybrané skupiny opeřenec patří a zda je chráněný. Součástí projektového dne byla návštěva Záchranné stanice v Bartošovicích, která sklidila velký ohlas. Většina žáků zde byla poprvé. Vůbec netušili, že místo, které zachraňuje nemocné živočichy (převážně ptáky), v našem kraji existuje. Kladně ocenili výklad lektora i prohlídku areálu. A jako bonus můžeme považovat hezké počasí, které nás provázelo po celou dobu prohlídky. Projektový den byl velmi zajímavý.


Fotografie z návštěvy Záchranné stanice v Bartošovicích naleznete: ZDE


 

Výlet do Nového Jičína 22.5.2017 - záchranná stanice

 

img 3023  

img 3025

 

img 3026

img 3028

 

img 3027 img 3020

 

Přírodovědná stanice Ostrava Poruba

Vypravili jsme se s dětmi navštívit přírodovědnou stanici v Ostravě - Porubě, kde jsme shlédli mnoho zajímavých a krásných živočichů, jako byli  například plazi, ptáci a ryby. Také jsme dostali možnost prohlédnout si šlechtěná morčata, křečky, krysy a králíčky.Děti si mohly pohladit králičí  mláďata. Nejvíce nás ovšem zaujal  papoušek Žako jménem Žofinka,který se dožívá až 60 let.Tento mluvící papoušek s námi prohodil pár slov a šli jsme dál :). Všem se  tato zajímavá a naučná exkurze velmi líbila. 

 

prodovdn 1 prodovdn 2

 


 

 

Výlet do ZOO

Přestože počasí  nepřálo  výletům , my jsme se  nedali  chladem a deštěm odradit a vypravili jsme se do ZOO za oblíbenými zvířátky. 

zoo1 1 zoo1 2

 


 

 

Výlet do lesního parku v Klimkovicích

Dne 25. 5. 2016 se 1.-4.třídy zúčastnily krásného výletu do Klimkovic. Prošli jsme se po,, naučné stezce“, která zaujala nejen děti. Ochutnali jsme zmrzlinu v Klimkovických lázních, děti koupily maminkám dárečky. Celý den jsme měli sluníčkové počasí a cesta tam i zpět městským autobusem byla pro děti velkým zážitkem.

lesn park1  

lesn park2

 

lesn park3   lesn park4


 

Sběr kaštanů

Ve středu 12.10.2016 jsme se vydali na naši první cestu školním autem. A kam? Do centra Ostravy. V Komenského sadech  jsme poznávali stromy a hlavně sbírali kaštany. Protože jsme se všichni moc těšili a nikdo z nás ten den nechyběl, museli jsme se rozdělit na dvě skupiny a cestovat postupně. Do školního auta se totiž vejde  max. šest dětí.

Náš úlovek byl úžasný, nasbírali jsme téměř 100kg a ty jsme předali do ZŠ na ul. Bulharské, kde probíhala sběrová akce kaštanů. Na našich kaštanech si budou pochutnávat zvířátka z  obce Bílá.

Dobrou chuť jim přeji sběrači z 1.A

kas4      kas1
kas2 

kas3


 

VÝLET DO OPAVY

V dubnu jeli žáci na výlet do Opavy. Sraz byl v 8:45 na nádraží v Ostravě-Svinově. Na výlet jsem jel i s maminkou. V Opavě jsme navštívili Slezské zemské muzeum, kde jsme měli nachystaný animační program o vzácných savcích Slezska. Muzeum bylo velké. V nejnižším patře byla vycpaná zvířata, například medvěd, jelen, vydra, jezevec, čáp, volavka a kachna. V dalším patře mě zaujal šicí stroj Minerva. Potom se šlo do cukrárny Dolce Vita. Dal jsem si tam Sachr dort, který mi hodně chutnal. V 13:45 měl jet zpět vlak Elefant, který nejel. Místo toho jsme všichni i já s mamkou jeli rychlíkem z Olomouce, který měl naštěstí plošinu. Na nádraží pro mě a maminku přijel tatínek. Výlet se mi moc líbil a už se těším na to, co podnikneme příště.

Daniel Gruss, 8. ročník

snmek 258 snmek 262
mezera
snmek 280 snmek 305
mezera
snmek 307 snmek 313

 


 

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Cílem vzdělávání předmětu Přírodopis je podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu, seznámení s rozmanitostí živé a neživé přírody, porozumění přírodním faktům a vztahům, jimiž jsou veškeré součásti přírodního celku jako systému propojeny. Učíme žáky pozorovat, poznávat a porovnávat jednotlivá fakta a informace, vytvářet a ověřovat hypotézy. Vyústěním získaných znalostí, schopností a dovedností je pochopení důležitosti znalosti přírodních zákonitostí a jejich využití jak ku prospěchu člověka jako jedince, lidstva jako celku, ale i důležitosti zachování rozličných přírodních procesů, jejich předvídání či ovlivňování.

Do předmětu Přírodopis jsou začleněna některá témata předmětu Výchova ke zdraví, který není vyučován jako samostatný předmět.

Zařazená témata:

  • Změny v životě člověka a jejich reflexe; 

  • Zdravý způsob života a péče o zdraví (ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým onemocněním a úrazy); 

  • Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (civilizační choroby, auto-destruktivní závislosti –patologické hráčství, práce s počítačem, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví,ochrana člověka za mimořádných událostí – živelné pohromy); 

  • Hodnota a podpora zdraví. 

 

2. Časové a organizační vymezení

Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. U žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ je časová dotace 2 hodiny týdně v 6. 7. a 9. ročníku, 1 hodina týdně v 8. ročníku. Z celkového počtu disponibilních hodin byly využity 2.

Časová dotace předmětu Přírodopis u dětí, které jsou vzdělávány podle ŠVP ZŠ - LMP je v 6., 7., 8. i 9. ročníku 2 hodiny týdně.  

Výuka probíhá v učebnách, veškeré laboratorní práce, mikroskopování a pozorování přírodnin probíhá vzhledem k těžkým fyzickým handicapům dětí pod přímým vedením s menší či větší dopomocí učitele, popř. asistenta pedagoga či vychovatelky. Samostatná příprava mikroskopickým preparátů a provádění dalších experimentálních činností náročných na jemnou motoriku vzhledem k většinovému postižení horních končetin a také zraku není možná. Rovněž samostatný odběr vzorků přírodnin v terénu či zhotovení zápisu a nákresu z pozorování je pro děti příliš obtížný či nemožný.

Přesto se naše škola snaží v maximální míře zajistit bližší kontakt s přírodou, a to prostřednictvím vycházek, exkurzí, návštěv záchranných static, zoologických zahrad, návštěvami přednášek odborníků, které pravidelně nabízí KC v Ostravě – Porubě, kde promítáním filmů či vyprávěním vlastních zážitků a zkušeností z terénu dětem přiblíží pro ně jinak nedostupné oblasti přírody.

Další kontakt s přírodou a také náplň průřezového tématu Enviromentální výchova realizujeme na pravidelných týdenních rehabilitačních pobytech formou projektů, s využitím dramaterapie, kolektivních her a soutěží. EV je rovněž realizována v průběhu celého školního roku dle plánu EV pro daný školní rok, s důrazem na dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti. Předmět přírodopis úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: chemie – ochrana životního prostředí – chemické znečištění, chemické vlastnosti minerálů a hornin, herbicidy, pesticidy, insekticidy, organické látky jako stavební kameny živých organismů, základní biochemické procesy fyzika – fyzikální podstata některých procesů a jevů – fotosyntéza, světelná energie, sluchové a zrakové čití, zeměpis –výskyt živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, Národní parky.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel vede žáky :

 - k vyhledávání, třídění, propojování a porovnávání informací, používání odborné terminologie a aplikaci poznatků v praxi

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zadává úlohy tak, aby bylo možno použít více postupů

- umožní řešit problémové situace, konfrontace výsledků, obhajobu stanoviska - učí respektování názorů druhých

Kompetence komunikativní

Učitel:

- umožňuje skupinovou spolupráci, konfrontaci názorů, stanovisek žáků

- volí témata blízká běžnému životu, která v žácích podněcují různé asociace vhodné k vzájemné diskusi

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- vede k dodržování pravidel slušného chování

- pochopení nutnosti ochrany zdraví svého i druhých

Kompetence občanské

Učitel: - vyžaduje uplatňování pravidel ochrany ŽP, uvědomění si důležitosti čistoty ŽP pro tělesné i duševní zdraví každého jedince

 - předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí

Kompetenci k práci

Učitel:

- vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s laboratorními pomůckami, přístroji a živými přírodninami

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova (OSV) pomáhá k poznání sebe sama, navazuje na učivo poznání lidského těla, vnímání zodpovědnosti za fyzické i duševní zdraví, utváření dobrého vztahu k sobě samému i k dalším lidem a světu.

Předmětem prolínají tyto okruhy:

- Hodnoty, postoje, praktická etika

- Sebepoznání a sebepojetí

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Přírodopisu si můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / PŘÍRODOPIS / PROCVIČOVÁNÍ


obr     

 


 

 

Rozmanitá příroda

Středisko přírodovědců,výukový program ekologické výchovy ROZMANITÁ PŘÍRODA . V prostorách Střediska přírodovědců v Ostravě - Porubě  jsme se dne 26.2.2013 dozvěděli co se děje v zimním období u krmítka. Poznávali jsme ptáky na krmítku ,naučili jsme se rozpoznat rozdíly mezi krmítkem-budkou- hnízdem. Pokusem jsme zjistili , která semínka jsou nejvhodnější pro drobné ptáky v zimě  a z těchto jsme vyrobili závěsná tuková krmítka.

 

krmitko

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.