Fyzika

Exkurze do Památníku 2. světové války v Hrabyni

I letos absolvovaly deváté ročníky již tradiční dějepisnou exkurzi do Památníku 2. světové války.

Nejprve jsme si prohlédli (a prolezli) vojenskou techniku vystavenou v areálu a pak jsme zamířili na edukační program. Ten byl věnován budování československé armády za 1. republiky a pomohl nám udělat si obrázek o tom, nakolik jsme byli na konflikt s Německem připraveni. Také jsme si mohli zblízka prohlédnout výzbroj a výstroj a vyzkoušet si helmy používané v tomto období. S překvapením jsme zjistili, že v nich vojáci museli mít dost těžkou hlavu.

Samotným památníkem nás provedl průvodce. Z některých částí expozice nám nebylo veselo, ale uvědomili jsme si spoustu věcí, o kterých jsme sice ve škole slyšeli, ale v prostředí památníku byly mnohem jasnější a silnější. 

collage-2018

 

MALÝ SVĚT TECHNIKY U6

Dne 14.6. navštívili žáci devátých tříd expozici Malého světa techniky v objektu U6. V prostředí starých Vítkovic měli příležitost si ověřit na exponátech mnoho fyzikálních jevů a zákonů, o kterých se v hodinách fyziky učili, seznámit se s historií průmyslu v regionu i si vyzkoušet simulátory řízení různých dopravních prostředků.

Fotogalerie: ZDE

u6


 
 

Návštěva Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic

Třídy 7.A, 7.B a 8. třída zúčastnily interaktivní výstavy Od parního stroje po současnost v Dolní oblasti Vítkovic.

1 2
mezera
3 4

 

 

 

 


 

 

 

 

 

UČIVO:

PROBÍRANÉ UČIVO:

Učivo bude probíráno v souladu se ŠVP Berlička, učivo LMP kopíruje učivo ZŠ , avšak je probíráno jednodušší formou a v menším rozsahu.

6.ROČNÍK

Těleso a látka

Vlastnosti látek – laboratorní práce

Gravitační pole

Síla, měření síly, práce se siloměrem

Měření siloměrem – laboratorní práce

Pohyb částic látky, částicová stavba látek, atomy a molekuly Veličiny a jejich měření

Elektrické vlastnosti látek

Magnetismus, magnetické pole Země

Délka, jednotky délky

Měření délky- laboratorní práce

Objem, jednotky objemu

Měření objemu pevného tělesa – laboratorní práce

Hmotnost, jednotky hmotnosti

Měření hmotnosti tělesa – laboratorní práce

Hustota, výpočet hustoty

Čas, jednotky času

7.ROČNÍK

Pohyb tělesa

Rychlost tělesa – laboratorní práce

Síla, skládání sil

Měření síly – laboratorní práce

Posuvné účinky síly

Newtonovy pohybové zákony

Otáčivé účinky síly

Rovnovážná poloha páky – laboratorní práce

Deformační účinky síly

Tření

Mechanické vlastnosti kapalin, Pascalův zákon, hydrostatický zákon, Archimedův zákon

Určení objemu pevného tělesa – laboratorní práce

Mechanické vlastnosti plynů, přetlak, podtlak, vývěva, kompresor

Světelné jevy, odraz a lom světla, čočky, vlastnosti oka

Zobrazení rozsvícené svíce rovinným zrcadlem- laboratorní práce

8.ROČNÍK

Práce, výkon

Výpočet výkonu – laboratorní práce

Polohová a pohybová energie

Vnitřní energie, teplo

Tepelná výměna – laboratorní práce

Změny skupenství

Elektromagnetické jevy

Elektrický náboj, elektrické pole

Zákony elektrického proudu v obvodech

Elektrický obvod, proud – laboratorní práce

Elektrické napětí, odpor

Sériové a paralelní zapojení spotřebičů – laboratorní práce

Elektrická práce, výkon

Reostat – laboratorní práce

Zvukové jevy

Meteorologie

9.ROČNÍK

Elektromagnetické jevy

Stejnosměrný elektromotor – laboratorní práce

Elektromagnetická indukce – laboratorní práce

Střídavý proud, alternátor,  transformátory

Alternátor – laboratorní práce

Rozvodná el. síť, elektrárny, vliv na životní prostředí

El. proud v kapalinách a plynech

Podstata vedení el. proudu v kapalinách – laboratorní práce

El. proud v polovodičích

Jaderná energie, štěpení a slučování jader, jaderná energie

Elektromagnetické vlny a světlo

Odraz světla, zrcadla – laboratorní práce

Země a vesmír

Sluneční soustava, pohyb planet, galaxie

Hvězdy


 

ZLEPŠI SI TECHNIKU


Svět techniky v trochu jiném světle přiblížila žákům 8. a 9. třídy Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Pro všechny návštěvníky byly připraveny ukázky toho, čím se univerzita zajímá, žáci si mohli pod dohledem odborných pracovníků a studentů vyzkoušet některé technické postupy a experimenty.

V rámci tohoto programu se žáci zúčastnili science show známého popularizátora vědy britského původu Michaela Londesborougha, která svým zajímavým a zábavným pojetím zaujala všechny přítomné.

 


 

 

FYZIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a zeměpisem do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Navazuje na výuku matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy na prvním stupni. Z průřezových témat mají na fyziku návaznost zejména environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, osobnostní a sociální výchova. Fyzika umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních jevů a procesů, umožňuje v rámci výuky bádat a tím i nalézat odpovědi na nejrůznější otázky, spjaté s touto oblastí vědy.

Fyzika nabízí dobrodružství poznávání, dokáže probouzet v žácích přirozenou zvídavost a to jak k přírodě samotné, tak i ke vědě a technice.Žáci mohou zažít radost z vlastního objevování a poznatků, které při tom sami odvodí. Klademe důraz na praktické činnosti, jež jsou prováděny metodou pozorování, experimentu a samotného měření různých veličin. Takto získané hodnoty, vědomosti a výsledky umět vyhodnotit, vyvodit patřičný závěr a ten pak propojit s podmínkami reálného života. Úkolem fyziky je podporovat samostatné a otevřené myšlení žáků, má umožnit kriticky se zamyslet nad zadanými problémy souvisejícími s přírodními jevy a zaujmout k nim vlastní stanovisko.

Žáci by měli zejména pochopit složitost a komplexnost vztahů člověka a životního prostředí, měli by si rozvíjet povědomí o environmentální problematice a v neposlední řadě by měli získat náhled na nové technologie, užívané v praxi a tudíž se lépe orientovat v běžném životě. Volíme takové formy a metody výuky, které žákům umožňují optimální zvládnutí učiva. Jedná se o aktivizující činnosti podporující samostatnost a tvořivost, realizují se pomocí problémového vyučování, skupinové práci a laboratorních prací. Výchovně-vzdělávacích cílů se snažíme dosahovat i s ohledem na individuální osobnosti žáků a jejich aktuální zdravotní stav.

V neposlední řadě směřujeme k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí v oblasti zapojení se do aktivit směřujících k šetrnému chování se k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí. Klademe důraz na pochopení souvislostí mezi činností lidí a dopady na životní prostředí, na správné nakládání a využívání obnovitelných i neobnovitelných zdrojů. Chceme utvářet dovednosti jak se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. Při tvorbě učebních osnov předmětu fyzika vycházíme z individuálních potřeb žáků a respektování jejich postižení.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Fyzika je u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ vyučován v 6. - 8. ročníku s pevně stanovenou časovou dotací 2 vyučovací hodiny týdně, v 9. ročníku 1 vyučovací hodina týdně. Vyučování předmětu Fyzika u dětí vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP probíhá od 7. třídy v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a příroda stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

- zadává úkoly, při kterých žáci získávají a zpracovávají informace z různých zdrojů ( např. Internet, časopisy, denní tisk, odborná literatura apod.)

- společně s žáky vytýčí cíl činnosti, sleduje jejich pokroky a úspěšnost při řešení problému

- se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho styl výuky

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

- zařazuje do výuky úlohy, které rozvíjí u žáků tvořivost a žáci sami směřují k objevům,

- vede žáky k zamyšlení nad názory druhých

- umožní žákům pracovat s materiály a zdroji, aby si mohli ověřit správnost svého řešení

- napomáhá žákům při formulování hypotéz a jejich ověřování v praxi

- vede žáky k šetrnému a správnému užití materiálu, techniky a vybavení

Kompetence komunikativní

Učitel:

- se zajímá o názory a zkušenosti žáků, pracuje s náměty žáků, vybízí žáky ke kladení otázek

- vede žáky ke sledování současného technického vývoje a následně s žáky diskutuje o jejich významu, důležitosti

Kompetence sociální a personální

Učitel:

- podporuje vzájemnou komunikaci mezi žáky při řešení problému a jejich vzájemnou spolupráci

- povzbuzuje každého žáka, snahou je navodit příjemnou atmosféru v třídním prostředí

Kompetence občanské

Učitel:

- vede žáky ke kladnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí

- osvětluje rozdíly mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji a vede žáky k jejich úspornému využívání

Kompetence pracovní

Učitel:

- zohlední individuální tempo žáků v závislosti na míře jejich zdravotního postižení a zajistí jejich vzdělávací potřeby

- zajistí studijní materiály a kompenzační pomůcky, jež jsou žákům při výuce dostupné v dostatečném množství

- vede žáky k jejich budoucí profesní orientaci (při zohlednění jejich možností)

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova - OSV

Průřezové téma se zabývá jedincem a jeho individualitou. Nabízí možnost rozvoje jeho emocionálních vztahů, osobních postojů a dobrých mezilidských vztahů. Nabádá ke spolupráci, vzájemné komunikaci a případnému řešení konfliktů.

- rozvoj schopností poznávání

- kreativita

- mezilidské vztahy

- komunikace

- kooperace a kompetice

Výchova demokratického občana - VDO

Průřezové téma má žáka připravit k pozdějšímu řešení problémů, konfliktů a nenadálých situací, jež mohou nastat v otevřené demokratické společnosti. Smyslem je poznat a pochopit nutnost pravidel, s nimiž se denně setkáváme.

- občan, občanská společnost a stát

- principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS

Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské sounáležitosti a zároveň vědomí vlastní národní identity. Poukazuje na nutnost dodržování morálky, uplatnění práva, prosazování humanismu.

- Evropa a svět nás zajímá

- objevujeme Evropu a svět

Multikulturní výchova – MK

Průřezové téma učí žáky komunikovat a žít ve skupině lidí, řešit konflikty a spory, poznat různé úhly pohledu a pochopit, že všechny kultury jsou si rovnocenné a žádná není nadřazena jiné.

- lidské vztahy

Environmentální výchova – EV

Průřezové téma nabádá žáky k lepšímu pochopení složitých dějů v přírodě, k nutnosti péče o životní prostředí a k zodpovědnosti za vlastní jednání i jednání jiných. - ekosystémy

- základní podmínky života

- lidské aktivity a problémy životního prostředí

- vztah člověka k prostředí

Mediální výchova – MV

Průřezové téma má vytvořit kritický odstup od mediálních sdělení, schopnost vytvoření vlastního úsudku o událostech, zprávách, ale i selekci toho nejpodstatnějšího ve zpravodajství.

- interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

- práce v realizačním týmu

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Fyziky můžete v sekci:

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / FYZIKA / PROCVIČOVÁNÍ


fyzika    
 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.