Komunikativní dovednosti

Komunikační dovednosti 9.D

Dne 3. dubna v komunikačních dovednostech jsme šli ven a dostali jsme křídy. Měli jsme za úkol kreslit obrázky na chodník, aby se děti cítily dobře při cestě do školy a ze školy. Nejprve jsme nevěděli co kreslit, ale pak nás to chytlo.  A nakonec nás to i bavilo. Věříme, že jsme dnes pomohli někomu vyvolat aspoň krátký úsměv. S Pozdravem  9. D   J J       

9.d a  

9.d b

 

9.d c 9.d d

 

Názor na exkurzi v mateřské školce

Tak jsme se s děvčaty z mé třídy 8. A a třídou 8. C vydali na exkurzi do Logopedické školky U školky, a hlavně na návštěvu za paní Dášou Nyklovou, která kdysi pracovala v naší škole. Po příchodu do mateřské školky jsme si odložili věci do šatny a šli jsme do herny za dětmi. Jakmile jsme vstoupili, tak se skoro všichni z nás vrátili do dětství. Někdo si hrál s hračkami, někdo si hrál s dětmi. Chlapci a děvčata nám také předvedli své nacvičené taneční představení. Ve školce nás pohostili dobrým jídlem a sladkostmi, podívali jsme se také na prostředí školy, povykládali jsme si s paní Dášou a pak jsme se rozloučili. Nakonec jsme se šli projít, navštívili jsme cukrárnu, kde jsme si pochutnali na indiáncích a zákuscích. Tato akce se mi líbila a těším se na další!!!

Denisa Vinárková, 8. A

skolka   skolka2
skolka3 skolka4

 

Rizika elektronické komunikace

V pátek 21.3. se žáci 7.-9. ročníku zúčastnili besedy Rizika elektronické komunikace, kterou vedl ředitel Poradny pro primární prevenci, o.s. Tomáš Velička. Jak se beseda žákům líbila a jaké nové informace si z besedy odnesli, si můžete přečíst níže.

Dne 21.3. se naše třída zúčastnila besedy o kyberšikaně. Přednášel nám pan Velička. Dozvěděl jsem se, že Facebook není vůbec bezpečný a že fotka, kterou vložíme na Facebook už není našim majetkem a Facebook s ní může jakkoliv nakládat. Jako příklad nám vyprávěl příběh o tom, jak se jedna dívka z Austrálie nafotila ve spodním prádle a fotky si vložila na Facebook. Jednou její teta cestovala do USA, a když vystoupila z letadla, uviděla na velkém builboardu právě tuto fotku. Hned telefonovala své neteři do Austrálie a gratulovala jí k tak skvělé práci. Ale dívka v Austrálii o ničem nevěděla. Začali se s Facebookem soudit, ale soud prohráli, protože souhlasila při registraci s podmínkami Facebooku, kde stojí, že se to po vložení stává jeho majetkem. Taky jsem se dozvěděl, že když někdo napíše SMS přes internet, tak se dá zjistit, odkud byla SMS odeslána. Nelíbí se mi, jak se některé holky fotí v plavkách a dávají si ty fotky na Facebook, nebo když se fotí s vyšpulenou pusou.

Miki Fišer, 9.A

V pátek 21.3. jsme byli na besedě o kyberšikaně s panem Veličkou. Dozvěděli jsme se, jak hodně může být kyberprostor – sociální sítě apod. nebezpečným nástrojem k šikanování; že fotky, které jednou dáme na Facebook už nejsou naše. Pan Velička vyprávěl spoustu případů kyberšikany a já se utvrdil ve svém názoru na sociální sítě, že jsou zbytečné a nebezpečné.

Honza Hůla, 8.B


 

Obsahové vymezení vyučovacího předmětu komunikativní dovednosti

 

 

Obsahem vyučovacího předmětu komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Dovednosti získané v předmětu komunikativní dovednosti jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojené dovednosti jsou důležité pro každodenní praxi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. / Mají menší možnost komunikace ve společnosti než zdraví jedinci./ Vzdělávací obsah komunikativních dovedností a českého jazyka má komplexní charakter, ve výuce se vzájemně prolíná.

Cílem vyučovacího předmětu je další rozvíjení osobnosti, schopnost komunikace v mateřském jazyce. Ve vyučovacích hodinách budou uplatňovány dramaterapeutické techniky, vhodné metody a formy vzdělávání /vzhledem k jednotlivým druhům postižení/, které povedou k aktivizaci žáků, k podpoře jejich činnostního učení, k rozvoji smyslového poznání, k získání schopnosti kritického myšlení – hledat chyby ve vyjadřování u svých spolužáků i u sebe, naučit se nenásilnou formou pracovat v týmu.

Důraz je kladen na rozvoj již získaných komunikativních dovedností, na obohacování slovní zásoby, zdokonalování srozumitelného vyjadřování, rozvíjení souvislého projevu, samostatného vystupování.

Ke způsobu naplňování cílů předmětu patří účast na společenských akcích školy, návštěvy kin, divadel, koncertů, různých besed atd. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností , žáci se učí komunikovat v různých modelových životních situacích vlastním prožitkem.

 


 

 

 

Nácvik sociálních a komunikačních dovedností

27. 5. proběhl na druhém stupni naší školy projektový den na téma Mezilidské vztahy. Byl v pořadí druhý na toto téma. Předchozí projektový den byl o emocích. Žáci se během něj snažili porozumět svým vlastním emocím, pojmenovat je. Nevhodné emoce se učili ovládat a snažili se i o pochopení emocí jiných lidí. Cílem druhého projektového dne bylo seznámení žáků s různými druhy mezilidských vztahů – přátelství, kamarádství, láska, vztahy v rodině, vztahy mezi spolužáky ve třídě. Pro starší ročníky byla připravena i sexuální výchova. Více se o tomto projektovém dni dočtete v příspěvku Martina Havla žáka 8. ročníku. Článek je umístěn na těchto webových stránkách. Nácvik sociálních a komunikačních dovedností bude probíhat v tomto školním roce i nadále. Čekají nás například téma: Zásady lidského soužití (společenské chování, tykání a vykání, pravidla fair play, …). Dále se žáci budou zdokonalovat v základech komunikace. Důležitou součástí bude i to, jak vést rozhovor a umění naslouchat. Tato netradiční forma výuky žáky baví. Obsahuje nejen vyplňování pracovních listů, ale i  secvičování  scének z běžného života, kreslení, malování, práce na PC, vyhledávání  informací  na internetu a práce s interaktivní tabulí. Vše probíhá hravou formou.

nacvik1   nacvik2

 

 


 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP pro základní vzdělávání a související očekávané výstupy průřezových témat. Dovednosti získané v předmětu Komunikativní dovednosti jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojené dovednosti jsou důležité pro každodenní praxi všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. / Mají menší možnost komunikace ve společnosti než zdraví jedinci./ Vzdělávací obsah Komunikativních dovedností a Českého jazyka má komplexní charakter, ve výuce se vzájemně prolíná.

Cílem vyučovacího předmětu je další rozvíjení osobnosti, schopnost komunikace v mateřském jazyce. Ve vyučovacích hodinách budou uplatňovány dramaterapeutické techniky, vhodné metody a formy vzdělávání /vzhledem k jednotlivým druhům postižení/, které povedou k aktivizaci žáků, k podpoře jejich činnostního učení, k rozvoji smyslového poznání, k získání schopnosti kritického myšlení – hledat chyby ve vyjadřování u svých spolužáků i u sebe, naučit se nenásilnou formou pracovat v týmu. Důraz je kladen na rozvoj již získaných komunikativních dovedností, na obohacování slovní zásoby, zdokonalování srozumitelného vyjadřování, rozvíjení souvislého projevu, samostatného vystupování. Ke způsobu naplňování cílů předmětu patří účast na společenských akcích školy, návštěvy kin, divadel, koncertů, různých besed atd. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností , žáci se učí komunikovat v různých modelových životních situacích vlastním prožitkem.

2. Časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Komunikativní dovednosti je vyučován na II. st. : ZŠ / ZŠ LMP v 6. a v 7. roč. s pevně stanovenou časovou dotací: 1 vyučovací hodina týdně. K posílení rozvoje schopnosti komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je stanoven jako povinně volitelný předmět.

3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků

Kompetence k učení

Učitel:

 vede žáky k dodržování zásad hlasové hygieny

 vede žáky k samostatnému myšlení a vystupování

 rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva

Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 ukazuje možnosti řešení problémových životních situací /na modelových situacích/

Kompetence komunikativní

Učitel:

 vede žáky ke správné artikulaci, intonaci, melodii řeči/ se specifickým zaměřením na žáky s řečovými vadami/

 pomocí různých komunikačních technik rozšiřuje slovní zásobu

 učí žáky diskutovat, formulovat vlastní názory

 motivuje žáky k publikační činnosti

Kompetence sociální a personální

Učitel:

 učí žáky zbavovat se trémy, nedůvěry v sebe sama, více si věřit

 naučí žáky reflexi a sebereflexi, kritickým postojům, kriticky hodnotit různé situace, akce školy, jevy, také projevy svých spolužáků

Kompetence občanské

Učitel:

 posiluje suverenitu žáků při vystupování ve třídě, škole i na veřejnosti

Kompetence pracovní

Učitel:

 učí žáky získávat zkušenosti z kolektivní práce

4. Průřezová témata

Osobnostní a sociální výchova /OSV/

Vztah osobnostní a sociální výchovy k danému předmětu je založen na samotném faktu komunikační podstaty jazyka, zaměřuje se na každodenní verbální komunikaci jako na klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Tematické okruhy průřezového tématu

1.Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - kreativita

2.Sociální rozvoj - poznávání lidí - komunikace

3.Morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika

Multikulturní výchova /MV/

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, dotýká se mezilidských vztahů. Tematické okruhy průřezového tématu

- lidské vztahy

- multikulturalita

Mediální výchova /MeV/

Mediální výchova má blízkou vazbu k předmětu Komunikativní dovednosti, propojení se týká především vnímání mluveného i psaného projevu, osvojení si základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. Tematické okruhy průřezového tématu - vnímání autora med. sdělení / receptivní činnosti/ - tvorba med. sdělení /produktivní činnosti/

 

Otestovat si své znalosti v oblasti Komunikativních dovedností  můžete v sekci:

 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY / KOMUNIKATIVNÍ DOVEDNOSTI /

PROCVIČOVÁNÍ

 

logokomunikacky       

 

 

Copyright © 2011 Základní škola a Mateřská škola, Všechna práva vyhrazena.